بیمه و خسارت

اهم خدمات شرکت واسپاری ملت در این راستا به شرح ذیل می باشد:

×کلیه متقاضیانی که قرارداد آنها با این شرکت از نوع اجاره بشرط تملیک می باشد با توجه به مفاد قرارداد  تا پایان قرارداد دارای بیمه نامه بدنه می باشند.

×جهت صدور معرفی نامه چک خسارت بیمه در وجه مستاجر، می بایست مستاجر محترم فاقد اقساط معوق باشد.

×کلیه واریزی های خسارت از شعب بیمه به حساب شرکت می بایست با دریافت شناسه واریز (اعتبار 24 ساعته) از شرکت واسپاری ملت صورت پذیرد.

×در صورت واریز وجه خسارت به حساب شرکت واسپاری ملت می بایست فیش واریزی به همراه مشخصات مشتری(نام و نام خانوادگی، کدملی، شماره شبا، شماره تماس) به شماره فکس 87241036 ارسال گردد. بدیهی است در صورت نداشتن اقساط معوق وجه خسارت به حساب مشتری واریزمی گردد. و درغیر اینصورت پس از کسربدهی، باقیمانده مبلغ به حساب ایشان مسترد می گردد.

×مشتریانی که دارای بیمه های تمدیدی می باشند مسئولیت مراجعه به موقع جهت دریافت بیمه نامه های خود را بر عهده دارند.

×در صورت افزایش ارزش خودروهای واگذار شده و به منظور جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از اعمال ماده 10 قانون بیمه، مشتری می بایست با مراجعه به واحد صادر کننده بیمه نسبت به افزایش سرمایه بیمه نامه خودروی خود و دریافت الحاقیه اقدام نماید.( شماره تماس واحد بیمه (02187241088)