مدیریت محترم شرکت واسپاری ملت

باسلام

احتراما اینجانب به کد ملی شاغل در جهت خرید یک دستگاه خودروی مدل به قیمت حدودی ریال درخواست دریافت حداکثر ریال ( درصد ارزش خودرو) تسهیلات با دوره بازپرداخت ماهه بصورت ماهانه را دارم.
خواهشمند است در صورت صلاحدید جهت پذیرش و بررسی اعتباری اینجانب دستورات مقتضی را صادر فرمایید.
شماره تماس :
(لطفا معرف های خود را بصورت کامل و واضح با استفاده از گزینه های ذیل در جای مشخص شده برای معرف یادداشت نمایید.)
معرف :
تصویر کارت ملی *: