اخبار امور سهام و مجامع
اطلاعات سهام داران
سهام دار گرامی با سلام.
لطفاً فرم پیوست را از  اینجا دانلود کرده و پس از تکمیل با شمار تلفن 87241089 مسئول امور سهام و مجامع آقای اعظمی تماس حاصل نموده و یا نسبت به ارسال آن از طریق شماره فکس 87241040-021 اقدام کنید.
فرم اطلاعات سهامداران
نام:
پست الکترونیکی:
موضوع:
ضمیمه:
متن: