انواع خودروهای سنگین (ماموت دیزل)
تریلر کفی 3 محور
شاخه:.
دريافت فايل
تریلر تیغه کانتینر 3 محور 6 متری
شاخه:.
دريافت فايل
تریلر تیغه تانکر 3 محور
شاخه:.
دريافت فايل
تریلر تانکر 3 محور
شاخه:.
دريافت فايل
تریلر تانکر 2 محور
شاخه:.
دريافت فايل
p380 6x4 میکسر 9 متر مکعبی
شاخه:.
دريافت فايل
p340 8x2 تانکر 24 متر مکعبی
شاخه:.
دريافت فايل
G380
شاخه:.
دريافت فايل
P340LB6
شاخه:.
دريافت فايل
P380CB6×4EHZ
شاخه:.
دريافت فايل
باری P340LB4
شاخه:.
دريافت فايل
کامیون کشنده اسکانیا R420
شاخه:.
دريافت فايل
کمپرسی P380CB6×4
شاخه:.
دريافت فايل
تانکر 27 متر مکعبی P340LB8×2MNA
شاخه:.
دريافت فايل
تانکر 19 متر مکعبی P340LB8×2MNA
شاخه:.
دريافت فايل