اخبار
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
توضیحات: 
متن: 
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت واسپاری ملت (سهامی عام)
شماره ثبت: 350287    شماره شناسه ملی: 10109372003
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا رأس ساعت 9:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 1398/02/19 در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 که در محل: بزرگراه چمران  خیابان یمن ، بلوار دانشجو دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز همایشهای بین المللی سالن  علامه طباطبائی تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
  1. استماع گزارش هیئت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29.
  2. بررسی و تصویب ترازنامه، صورت سود و زیان و تقسیم سود مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29.
  3. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان
  4. انتخاب اعضاء هیئت مدیره
  5. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
  6. تعیین حق حضور اعضای هیئت مدیره
  7. سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی عادی
بنابر مفاد ماده 99 قانون تجارت، از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می نماید از ساعت 9 صبح الی 15 مورخ 1398/02/09 الی 1398/02/12 به امور سهام شرکت واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصیر(بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک 22، طبقه چهارم، امور سهام و مجامع (آقای اعظمی) مراجعه و با ارائه اصل کارت ملی و شناسنامه ، اصل وکالتنامه و یا معرفی نامه رسمی برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند.
تلفن امور سهام: 87241089
سایت شرکت:  WWW. Mellatleasing.com
هیئت مدیره شرکت واسپاری ملت (سهامی عام)
آدرس سالن: بزرگراه چمران ، خیابان یمن ، بلوار دانشجو دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز همایشهای بین المللی سالن  علامه طباطبائی 

شنبه 14 ارديبهشت 1398
تعداد بازدید:502