اخبار
دستور وزیر برای تحویل خودروهای معوق به قیمت قبل اجرا می‎شود.
توضیحات: 
متن: 
دستور وزیر برای تحویل خودروهای معوق به قیمت قبل اجرا میشود
روز گذشته ستاد ویژه رسیدگی به خودروهای معوق مشتریان شرکتهای ایرانخودرو و سایپا تشکیل شد. باتوجه به این موضوع، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بند دوم مصوبه ستاد تنظیم بازار اظهار کرد:«خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیشفروششده با تاریخ تحویل اول شهریورماه تا سی‌ام دیماه به قیمت قبل هستند.»
براساس این گزارش، مصطفی خانکرمی، معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایرانخودرو در گفتوگو با«دنیای خودرو» با بیان اینکه دستور وزیر صمت مبنی‌بر تحوی ل خودروهای معوق به قیمت قبل اجرا خواهد شد، بیان کرد:«این موضوع نیز روز گذشته در ستاد ویژه رسیدگی به خودروهای معوق مشتریان شرکت ایرانخودرو که با حضور مشتریان تشکیل و به آنها اعلام شد.»
خانکرمی با بیان اینکه کسانیکه موعد تحویل خودروهای ثبت نامی آن ها از شهریورماه تا دیماه بوده است، مشمول افزایش قیمت خودرو نخواهند بود، افزود:«قیمتهای جدید در پیشفروشهای آینده اعمال خواهد شد.»
وی درخصوص برخی خودروهای گروه رنو نیز بیان کرد:«متاسفانه به‌دلیل قطع ارتباط رنو با شرکت ایرانخودرو، تحویل برخی خودروهای این گروه درحالحاضر ممکن نیست و از مشتریان تقاضا کردهایم نزدیکترین خودرو جایگزین به این خودروها را از گروه محصولات ایرانخودرو انتخاب کنند تا به آنها تحویل داده شود.»
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به‌اینکه هرگونه افزایش قیمت جدید برای پیشفروشها و فروشهای آتی خواهد بود، افزود:«در صورتی که قیمت خودرو یا تاریخ تحویل قطعی در قرارداد قید شده باشد، ملاک همان خواهد بود.»
رحمانی با تاکید بر اجرای دقیق ماده 4 آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه داد:«همانطور که پیش از این بارها عرض کردهام، همه باید به تعهداتشان پایبند باشند و اگر از این تعهد عدول کنند، سازمان حمایت در دفاع از حقوق مصرفکنندگان برخورد نظارتی را اعمال خواهد کرد.»
همچنین مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه خودروسازان به اجرای ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مکلف هستند و در پیشفروش عادی باید قیمت مطابق زمان تحویل مندرج در قرارداد محاسبه شود، اظهار کرد:«این قیمت در تاریخ سررسید باید مطابق تارنمای خودروساز باشد و خودروساز موظف است جریمه تاخیر به مشتریان را پرداخت کند.»
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود:«براین‌اساس خودروهای پیشفروششدهای که تاریخ تحویل آنها از اول شهریورماه تا سیام دی ماه 1397 است، شامل افزایش قیمت نمیشوند، مگر اینکه مشتری در موعد مقرر در قرارداد تکمیل وجوه مربوط به خرید خود را انجام نداده باشد.»

شنبه 13 بهمن 1397
منبع: دنیای خودرو
تعداد بازدید:284