اخبار
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به 1396/12/29
توضیحات: در ادامه
متن: 
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به 1396/12/29
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا رأس ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 1397/02/22 درجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 که در مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی به نشانی: تهران- خیابان شیخ بهایی جنوبی-شهرک والفجر- خیابان ایران شناسی- خیابان نهم- پلاک 6  تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
-1استماع گزارش هیئت مدیره ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی
 -2تصویب صورت های مالی منتهی به 1396/12/29 شامل ترازنامه،حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد و تصمیم گیری راجع به تقسیم سود
3انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان
-4تعیین پاداش و حق حضور اعضاء هیئت مدیره
-5انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
-6سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی عادی
 بنابر مفاد ماده 99 قانون تجارت، از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می نماید از ساعت 9 صبح الی 15 مورخ10/1397/02 الی 1397/02/13 به امور سهام شرکت واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصیر(بخارست)، خیابان نوزدهم، پلاک 22، طبقه چهارم، امور سهام و مجامع مراجعه و با ارائه اصل کارت ملی و شناسنامه، اصل وکالتنامه و یا معرفی نامه رسمی برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند.

دوشنبه 10 ارديبهشت 1397
تعداد بازدید:1008