طرحهای اعتباری
شرایط واگذاری خودروهای سنگین سیبا موتور
توضیحات: شرایط فروش محصولات سیبا موتور
متن: 
بخشنامه شماره 3510-95/ ح
اعطای  تسهیلات به محصولات شرکت سیبا موتور
میزان تسهیلات 60% ارزش خودرو ( درقبال معرفی دو نفرضامن معتبر )
نوع خودرو
بهای خودرو 
 تسهیلات
 مدت
 نرخ سود
 مبلغ قسط بدون بیمه
 چک تضمین 1
 چک تضمین 2
 پیش پرداخت متقاضی به واسپاری ملت بدون بیمه
کشنده جفت محورFAW(6*4)J6 - CA4250
 2,746,000,000
 1,647,000,000
 24
21.0%
84,632,167
 2,438,000,000
 150,000,000
 49,398,481
کشنده تک محورFAW(4*2)J6 - CA4180
 2,546,000,000
 1,527,000,000
 24
21.0%
78,465,889
 2,260,000,000
 150,000,000
 45,799,320
کمپرسی جفت محورFAW(6*4)J6 - CA3250
 2,866,000,000
 1,719,000,000
 24
21.0%
88,331,934
 2,544,000,000
 150,000,000
 51,557,977
کشنده جفت محورFAW(6*4)J6 - CA4250
 2,746,000,000
 1,647,000,000
 36
21.0%
62,050,836
 2,681,000,000
 150,000,000
 90,975,698
کشنده تک محورFAW(4*2)J6 - CA4180
 2,546,000,000
 1,527,000,000
 36
21.0%
57,529,828
 2,486,000,000
 150,000,000
 84,347,232
کمپرسی جفت محورFAW(6*4)J6 - CA3250
 2,866,000,000
 1,719,000,000
 36
21.0%
64,763,441
 2,798,000,000
 150,000,000
 94,952,778
کشنده جفت محورFAW(6*4)J6 - CA4250
 2,746,000,000
 1,647,000,000
 48
21.0%
51,000,500
 2,938,000,000
 150,000,000
 160,519,588
کشنده تک محورFAW(4*2)J6 - CA4180
 2,546,000,000
 1,527,000,000
 48
21.0%
47,284,616
 2,724,000,000
 150,000,000
 148,824,172
کمپرسی جفت محورFAW(6*4)J6 - CA3250
 2,866,000,000
 1,719,000,000
 48
21.0%
53,230,030
 3,067,000,000
 150,000,000
 167,536,838
بخشنامه شماره 3510-95/ ح
اعطای  تسهیلات به محصولات شرکت سیبا موتور
میزان تسهیلات 50% ارزش خودرو ( درقبال معرفی یکنفرضامن معتبر )
نوع خودرو
بهای خودرو 
 تسهیلات
 مدت
 نرخ سود
 مبلغ قسط بدون بیمه
 چک تضمین 1
 چک تضمین 2
 پیش پرداخت متقاضی به واسپاری ملت بدون بیمه
کشنده جفت محورFAW(6*4)J6 - CA4250
 2,746,000,000
 1,373,000,000
 24
21.0%
70,552,499
 2,032,000,000
 150,000,000
 41,180,397
کشنده تک محورFAW(4*2)J6 - CA4180
 2,546,000,000
 1,273,000,000
 24
21.0%
65,413,934
 1,884,000,000
 150,000,000
 38,181,097
کمپرسی جفت محورFAW(6*4)J6 - CA3250
 2,866,000,000
 1,433,000,000
 24
21.0%
73,635,638
 2,121,000,000
 150,000,000
 42,979,978
کشنده جفت محورFAW(6*4)J6 - CA4250
 2,746,000,000
 1,373,000,000
 36
21.0%
51,727,867
 2,235,000,000
 150,000,000
 75,840,701
کشنده تک محورFAW(4*2)J6 - CA4180
 2,546,000,000
 1,273,000,000
 36
21.0%
47,960,361
 2,072,000,000
 150,000,000
 70,316,979
کمپرسی جفت محورFAW(6*4)J6 - CA3250
 2,866,000,000
 1,433,000,000
 36
21.0%
53,988,371
 2,333,000,000
 150,000,000
 79,154,934
کشنده جفت محورFAW(6*4)J6 - CA4250
 2,746,000,000
 1,373,000,000
 48
21.0%
42,515,899
 2,449,000,000
 150,000,000
 133,815,054
کشنده تک محورFAW(4*2)J6 - CA4180
 2,546,000,000
 1,273,000,000
 48
21.0%
39,419,330
 2,271,000,000
 150,000,000
 124,068,874
کمپرسی جفت محورFAW(6*4)J6 - CA3250
 2,866,000,000
 1,433,000,000
 48
21.0%
44,373,841
 2,556,000,000
 150,000,000
 139,662,763
بخشنامه شماره 3510-95/ ح
اعطای  تسهیلات به محصولات شرکت سیبا موتور
میزان تسهیلات 40% ارزش خودرو ( بدون ضامن )
نوع خودرو
بهای خودرو 
 تسهیلات
 مدت
 نرخ سود
 مبلغ قسط بدون بیمه
 چک تضمین 1
 چک تضمین 2
 پیش پرداخت متقاضی به واسپاری ملت  بدون بیمه
کشنده جفت محورFAW(6*4)J6 - CA4250
 2,746,000,000
 1,098,000,000
 24
21.0%
56,421,445
 1,625,000,000
 150,000,000
 32,932,321
کشنده تک محورFAW(4*2)J6 - CA4180
 2,546,000,000
 1,018,000,000
 24
21.0%
52,310,593
 1,507,000,000
 150,000,000
 30,532,880
کمپرسی جفت محورFAW(6*4)J6 - CA3250
 2,866,000,000
 1,146,000,000
 24
21.0%
58,887,956
 1,696,000,000
 150,000,000
 34,371,985
کشنده جفت محورFAW(6*4)J6 - CA4250
 2,746,000,000
 1,098,000,000
 36
21.0%
41,367,224
 1,788,000,000
 150,000,000
 60,650,466
کشنده تک محورFAW(4*2)J6 - CA4180
 2,546,000,000
 1,018,000,000
 36
21.0%
38,353,219
 1,657,000,000
 150,000,000
 56,231,488
کمپرسی جفت محورFAW(6*4)J6 - CA3250
 2,866,000,000
 1,146,000,000
 36
21.0%
43,175,627
 1,866,000,000
 150,000,000
 63,301,852
کشنده جفت محورFAW(6*4)J6 - CA4250
 2,746,000,000
 1,098,000,000
 48
21.0%
34,000,333
 1,959,000,000
 150,000,000
 107,013,059
کشنده تک محورFAW(4*2)J6 - CA4180
 2,546,000,000
 1,018,000,000
 48
21.0%
31,523,077
 1,816,000,000
 150,000,000
 99,216,115
کمپرسی جفت محورFAW(6*4)J6 - CA3250
 2,866,000,000
 1,146,000,000
 48
21.0%
35,486,686
 2,045,000,000
 150,000,000
 111,691,225
بخشنامه شماره 3510-95/ ح
اعطای  تسهیلات به محصولات شرکت سیبا موتور
 میزان تسهیلات 30% ارزش خودرو ( بدون ضامن )
نوع خودرو
بهای خودرو 
 تسهیلات
 مدت
 نرخ سود
 مبلغ قسط بدون بیمه
 چک تضمین 1
 چک تضمین 2
 پیش پرداخت متقاضی به واسپاری ملت
کشنده جفت محورFAW(6*4)J6 - CA4250
 2,746,000,000
 823,000,000
 24
21.0%
42,290,391
 1,218,000,000
 150,000,000
 24,684,244
کشنده تک محورFAW(4*2)J6 - CA4180
 2,546,000,000
 763,000,000
 24
21.0%
39,207,252
 1,130,000,000
 150,000,000
 22,884,664
کمپرسی جفت محورFAW(6*4)J6 - CA3250
 2,866,000,000
 859,000,000
 24
21.0%
44,140,274
 1,272,000,000
 150,000,000
 25,763,992
کشنده جفت محورFAW(6*4)J6 - CA4250
 2,746,000,000
 823,000,000
 36
21.0%
31,006,580
 1,340,000,000
 150,000,000
 45,460,231
کشنده تک محورFAW(4*2)J6 - CA4180
 2,546,000,000
 763,000,000
 36
21.0%
28,746,076
 1,242,000,000
 150,000,000
 42,145,997
کمپرسی جفت محورFAW(6*4)J6 - CA3250
 2,866,000,000
 859,000,000
 36
21.0%
32,362,883
 1,399,000,000
 150,000,000
 47,448,770
کشنده جفت محورFAW(6*4)J6 - CA4250
 2,746,000,000
 823,000,000
 48
21.0%
25,484,767
 1,468,000,000
 150,000,000
 80,211,063
کشنده تک محورFAW(4*2)J6 - CA4180
 2,546,000,000
 763,000,000
 48
21.0%
23,626,825
 1,361,000,000
 150,000,000
 74,363,355
کمپرسی جفت محورFAW(6*4)J6 - CA3250
 2,866,000,000
 859,000,000
 48
21.0%
26,599,532
 1,533,000,000
 150,000,000
 83,719,688
توضیحات:
.مبالغ اقساط مذکوربدون احتساب هزینه بیمهشخص ثالث و بدنه می باشد
.هزینه های مربوط به بیمه، مالیات ارزشافزوده و غیره همزمان با تشکیل پرونده متقاضی در واسپاری ملت اخذ خواهد شد
زمان تحویل خودرو  بیست ( 20 ) روز  پس از  تکمیل مدارک و پیش پرداخت و بر اساس زمان بندی شرکت سازنده می باشد.
نوع عقد قرارداد با متقاضیان فروش اجاره بشرط تملیک می باشد ، بدیهی است در پایان مدت قرارداد و در صورت پرداخت کامل اقساط و تسویه حساب  نهایی از سوی متقاضی ، با هزینه مستاجر نسبت به انتقال مالکیت بنام وی اقدام خواهد شد .
مدل ، تیپ ، تناژ  و سال ساخت خودروها توسط شرکت سازنده و هنگام ثبت نام متقاضی درشرکت سیبا موتور تعیین که در معرفی نامه مربوطه  قید خواهد شد لذا مسئولیت مغایریت های احتمالی برعهده متقاضی و شرکت سازنده خواهد بود.
مبالغ اقساط جداول فوق بر مبنای بهای اعلامی شرکت خودرو ساز تهیه گردیده است ، بدیهی است در صورت تغییر بهای خودرو از سوی سیبا موتور جداول فوق نیز تغییر خواهند نمود
کامیون کمپرسی  جفت محورFAW(6*4)J6 - CA3250بصورت شاسی و بدون کاربری می باشد .
درصورت تکمیل ظرفیت این شرکت حق متوقف نمودن ثبت نام متقاضیان را بدون اطلاع رسانی قبلی  برای خود محفوظ می دارد ، لذا خواهشمند است به منظور جلو گیری از به وجود آمدن هرگونه مغایریت قبل از واریز وجه  پیش پرداخت،  مراتب از طریق شماره تماس 87241008-021  با آقای صبوری هماهنگ گردد .
واریز وجه و ارائه مدارک، به هیچ عنوان به منزله تصویب پرداخت تسهیلات  نمی باشد و اعطای تسهیلات و واگذاری خودرو  منوط به تصویب پرونده متقاضی در کمیته اعتباری شرکت واسپاری ملت خواهد بود .
♦ جهت کسب اطلاعات بیشتر و اقدام به خرید با نمایندگی های شرکت و یا دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.

سه شنبه 19 مرداد 1395
تعداد بازدید:9584