طرحهای اعتباری
شرایط واگذاری خودروهای شرکت آذهایتکس
توضیحات: شرایط واگذاری خودروهای شرکت آذهایتکس
متن: 

  قرارداد شماره 3506-95/ح
  اعطای تسهیلات به محصولات شرکت آذهایتکس-  میزان تسهیلات 60% ارزش خودرو 
( با معرفی دو نفر ضامن  معتبر)
نوع خودرو
بهای خودرو 
 تسهیلات
 مدت
 نرخ سود
 مبلغ قسط بدون بیمه
 چک تضمین 1
 چک تضمین 2
  پیش پرداخت متقاضی به واسپاری ملت بدون بیمه 
کشنده  (MAZ-(BENZ)AZ1844 ( 4*2
 3,946,000,000
 2,367,000,000
 24
15.0%
114,767,896
 3,306,000,000
 150,000,000
 64,692,855
کشنده  (MAZ-(BENZ)643018 (6*4
 4,292,000,000
 2,575,000,000
 24
15.0%
124,853,119
 3,596,000,000
 150,000,000
 70,377,736
شاسی کامیون باری  (MAZ-(BENZ)631219 (6*4
 3,859,000,000
 2,315,000,000
 24
15.0%
112,246,590
 3,233,000,000
 150,000,000
 63,271,635
شاسی کامیون نفتکش  (MAZ-(BENZ)631219 (6*4
 3,891,000,000
 2,334,000,000
 24
15.0%
113,167,837
 3,260,000,000
 150,000,000
 63,790,927
شاسی کمپرسی  (MAZ-(BENZ)650118 (6*4
 3,815,000,000
 2,289,000,000
 24
15.0%
110,985,937
 3,197,000,000
 150,000,000
 62,561,025
کشنده  (MAZ-(BENZ)AZ1844 ( 4*2
 3,946,000,000
 2,367,000,000
 36
19.0%
86,764,799
 3,749,000,000
 150,000,000
 97,912,150
کشنده  (MAZ-(BENZ)643018 (6*4
 4,292,000,000
 2,575,000,000
 36
19.0%
94,389,252
 4,078,000,000
 150,000,000
 106,516,175
شاسی کامیون باری  (MAZ-(BENZ)631219 (6*4
 3,859,000,000
 2,315,000,000
 36
19.0%
84,858,686
 3,666,000,000
 150,000,000
 95,761,144
شاسی کامیون نفتکش  (MAZ-(BENZ)631219 (6*4
 3,891,000,000
 2,334,000,000
 36
19.0%
85,555,151
 3,696,000,000
 150,000,000
 96,547,088
شاسی کمپرسی  (MAZ-(BENZ)650118 (6*4
 3,815,000,000
 2,289,000,000
 36
19.0%
83,905,630
 3,625,000,000
 150,000,000
 94,685,641
کشنده  (MAZ-(BENZ)AZ1844 ( 4*2
 3,946,000,000
 2,367,000,000
 48
21.0%
73,295,800
 4,222,000,000
 150,000,000
 133,432,056
کشنده  (MAZ-(BENZ)643018 (6*4
 4,292,000,000
 2,575,000,000
 48
21.0%
79,736,665
 4,593,000,000
 150,000,000
 145,157,391
شاسی کامیون باری  (MAZ-(BENZ)631219 (6*4
 3,859,000,000
 2,315,000,000
 48
21.0%
71,685,584
 4,130,000,000
 150,000,000
 130,500,722
شاسی کامیون نفتکش  (MAZ-(BENZ)631219 (6*4
 3,891,000,000
 2,334,000,000
 48
21.0%
72,273,932
 4,163,000,000
 150,000,000
 131,571,786
شاسی کمپرسی  (MAZ-(BENZ)650118 (6*4
 3,815,000,000
 2,289,000,000
 48
21.0%
70,880,476
 4,083,000,000
 150,000,000
 129,035,055
  قرارداد شماره 3506-95/ح
  اعطای تسهیلات به محصولات شرکت آذهایتکس-  میزان تسهیلات 50% ارزش خودرو
 ( با معرفی یکنفر ضامن معتبر)
نوع خودرو
بهای خودرو 
 تسهیلات
 مدت
 نرخ سود
 مبلغ قسط بدون بیمه
 چک تضمین 1
 چک تضمین 2
 پیش پرداخت متقاضی به واسپاری ملت بدون بیمه
کشنده  (MAZ-(BENZ)AZ1844 ( 4*2
 3,946,000,000
 1,973,000,000
 24
15.0%
95,664,157
 2,756,000,000
 150,000,000
 53,924,378
کشنده  (MAZ-(BENZ)643018 (6*4
 4,292,000,000
 2,146,000,000
 24
15.0%
104,052,347
 2,997,000,000
 150,000,000
 58,652,669
شاسی کامیون باری  (MAZ-(BENZ)631219 (6*4
 3,859,000,000
 1,929,000,000
 24
15.0%
93,530,744
 2,694,000,000
 150,000,000
 52,721,807
شاسی کامیون نفتکش  (MAZ-(BENZ)631219 (6*4
 3,891,000,000
 1,945,000,000
 24
15.0%
94,306,530
 2,717,000,000
 150,000,000
 53,159,106
شاسی کمپرسی  (MAZ-(BENZ)650118 (6*4
 3,815,000,000
 1,907,000,000
 24
15.0%
92,464,038
 2,663,000,000
 150,000,000
 52,120,522
کشنده  (MAZ-(BENZ)AZ1844 ( 4*2
 3,946,000,000
 1,973,000,000
 36
19.0%
72,322,328
 3,125,000,000
 150,000,000
 81,614,141
کشنده  (MAZ-(BENZ)643018 (6*4
 4,292,000,000
 2,146,000,000
 36
19.0%
78,663,819
 3,399,000,000
 150,000,000
 88,770,373
شاسی کامیون باری  (MAZ-(BENZ)631219 (6*4
 3,859,000,000
 1,929,000,000
 36
19.0%
70,709,463
 3,055,000,000
 150,000,000
 79,794,059
شاسی کامیون نفتکش  (MAZ-(BENZ)631219 (6*4
 3,891,000,000
 1,945,000,000
 36
19.0%
71,295,959
 3,080,000,000
 150,000,000
 80,455,907
شاسی کمپرسی  (MAZ-(BENZ)650118 (6*4
 3,815,000,000
 1,907,000,000
 36
19.0%
69,903,030
 3,020,000,000
 150,000,000
 78,884,018
کشنده  (MAZ-(BENZ)AZ1844 ( 4*2
 3,946,000,000
 1,973,000,000
 48
21.0%
61,095,316
 3,520,000,000
 150,000,000
 111,221,566
کشنده  (MAZ-(BENZ)643018 (6*4
 4,292,000,000
 2,146,000,000
 48
21.0%
66,452,381
 3,828,000,000
 150,000,000
 120,973,888
شاسی کامیون باری  (MAZ-(BENZ)631219 (6*4
 3,859,000,000
 1,929,000,000
 48
21.0%
59,732,826
 3,441,000,000
 150,000,000
 108,741,207
شاسی کامیون نفتکش  (MAZ-(BENZ)631219 (6*4
 3,891,000,000
 1,945,000,000
 48
21.0%
60,228,277
 3,470,000,000
 150,000,000
 109,643,155
شاسی کمپرسی  (MAZ-(BENZ)650118 (6*4
 3,815,000,000
 1,907,000,000
 48
21.0%
59,051,580
 3,402,000,000
 150,000,000
 107,501,027
  قرارداد شماره 3506-95/ح
  اعطای تسهیلات به محصولات شرکت آذهایتکس
میزان تسهیلات 40% ارزش خودرو 
( بدون ضامن )
نوع خودرو
بهای خودرو 
 تسهیلات
 مدت
 نرخ سود
 مبلغ قسط بدون بیمه
 چک تضمین 1
 چک تضمین 2
   پیش پرداخت متقاضی به واسپاری ملت بدون بیمه
کشنده  (MAZ-(BENZ)AZ1844 ( 4*2
 3,946,000,000
 1,578,000,000
 24
15.0%
76,511,931
 2,204,000,000
 150,000,000
 43,128,570
کشنده  (MAZ-(BENZ)643018 (6*4
 4,292,000,000
 1,716,000,000
 24
15.0%
83,203,088
 2,397,000,000
 150,000,000
 46,900,270
شاسی کامیون باری  (MAZ-(BENZ)631219 (6*4
 3,859,000,000
 1,543,000,000
 24
15.0%
74,814,898
 2,155,000,000
 150,000,000
 42,171,980
شاسی کامیون نفتکش  (MAZ-(BENZ)631219 (6*4
 3,891,000,000
 1,556,000,000
 24
15.0%
75,445,224
 2,173,000,000
 150,000,000
 42,527,285
شاسی کمپرسی  (MAZ-(BENZ)650118 (6*4
 3,815,000,000
 1,526,000,000
 24
15.0%
73,990,625
 2,131,000,000
 150,000,000
 41,707,350
کشنده  (MAZ-(BENZ)AZ1844 ( 4*2
 3,946,000,000
 1,578,000,000
 36
19.0%
57,843,200
 2,499,000,000
 150,000,000
 65,274,767
کشنده  (MAZ-(BENZ)643018 (6*4
 4,292,000,000
 1,716,000,000
 36
19.0%
62,901,730
 2,718,000,000
 150,000,000
 70,983,206
شاسی کامیون باری  (MAZ-(BENZ)631219 (6*4
 3,859,000,000
 1,543,000,000
 36
19.0%
56,560,239
 2,444,000,000
 150,000,000
 63,826,974
شاسی کامیون نفتکش  (MAZ-(BENZ)631219 (6*4
 3,891,000,000
 1,556,000,000
 36
19.0%
57,036,767
 2,464,000,000
 150,000,000
 64,364,726
شاسی کمپرسی  (MAZ-(BENZ)650118 (6*4
 3,815,000,000
 1,526,000,000
 36
19.0%
55,937,087
 2,417,000,000
 150,000,000
 63,123,760
کشنده  (MAZ-(BENZ)AZ1844 ( 4*2
 3,946,000,000
 1,578,000,000
 48
21.0%
48,863,867
 2,815,000,000
 150,000,000
 88,954,704
کشنده  (MAZ-(BENZ)643018 (6*4
 4,292,000,000
 1,716,000,000
 48
21.0%
53,137,133
 3,061,000,000
 150,000,000
 96,734,013
شاسی کامیون باری  (MAZ-(BENZ)631219 (6*4
 3,859,000,000
 1,543,000,000
 48
21.0%
47,780,067
 2,753,000,000
 150,000,000
 86,981,691
شاسی کامیون نفتکش  (MAZ-(BENZ)631219 (6*4
 3,891,000,000
 1,556,000,000
 48
21.0%
48,182,621
 2,776,000,000
 150,000,000
 87,714,524
شاسی کمپرسی  (MAZ-(BENZ)650118 (6*4
 3,815,000,000
 1,526,000,000
 48
21.0%
47,253,651
 2,722,000,000
 150,000,000
 86,023,370
  قرارداد شماره 3506-95/ح
  اعطای تسهیلات به محصولات شرکت آذهایتکس
میزان تسهیلات 30% ارزش خودرو  ( بدون ضامن )
نوع خودرو
بهای خودرو 
 تسهیلات
 مدت
 نرخ سود
 مبلغ قسط بدون بیمه
 چک تضمین 1
 چک تضمین 2
    پیش پرداخت متقاضی به واسپاری ملت بدون بیمه
کشنده  (MAZ-(BENZ)AZ1844 ( 4*2
 3,946,000,000
 1,183,000,000
 24
15.0%
57,359,705
 1,652,000,000
 150,000,000
 32,332,762
کشنده  (MAZ-(BENZ)643018 (6*4
 4,292,000,000
 1,287,000,000
 24
15.0%
62,402,316
 1,798,000,000
 150,000,000
 35,175,203
شاسی کامیون باری  (MAZ-(BENZ)631219 (6*4
 3,859,000,000
 1,157,000,000
 24
15.0%
56,099,052
 1,616,000,000
 150,000,000
 31,622,152
شاسی کامیون نفتکش  (MAZ-(BENZ)631219 (6*4
 3,891,000,000
 1,167,000,000
 24
15.0%
56,583,918
 1,630,000,000
 150,000,000
 31,895,463
شاسی کمپرسی  (MAZ-(BENZ)650118 (6*4
 3,815,000,000
 1,144,000,000
 24
15.0%
55,468,725
 1,598,000,000
 150,000,000
 31,266,847
کشنده  (MAZ-(BENZ)AZ1844 ( 4*2
 3,946,000,000
 1,183,000,000
 36
19.0%
43,364,072
 1,874,000,000
 150,000,000
 48,935,392
کشنده  (MAZ-(BENZ)643018 (6*4
 4,292,000,000
 1,287,000,000
 36
19.0%
47,176,298
 2,039,000,000
 150,000,000
 53,237,405
شاسی کامیون باری  (MAZ-(BENZ)631219 (6*4
 3,859,000,000
 1,157,000,000
 36
19.0%
42,411,015
 1,833,000,000
 150,000,000
 47,859,889
شاسی کامیون نفتکش  (MAZ-(BENZ)631219 (6*4
 3,891,000,000
 1,167,000,000
 36
19.0%
42,777,575
 1,848,000,000
 150,000,000
 48,273,544
شاسی کمپرسی  (MAZ-(BENZ)650118 (6*4
 3,815,000,000
 1,144,000,000
 36
19.0%
41,934,487
 1,812,000,000
 150,000,000
 47,322,138
کشنده  (MAZ-(BENZ)AZ1844 ( 4*2
 3,946,000,000
 1,183,000,000
 48
21.0%
36,632,417
 2,111,000,000
 150,000,000
 66,687,842
کشنده  (MAZ-(BENZ)643018 (6*4
 4,292,000,000
 1,287,000,000
 48
21.0%
39,852,849
 2,296,000,000
 150,000,000
 72,550,509
شاسی کامیون باری  (MAZ-(BENZ)631219 (6*4
 3,859,000,000
 1,157,000,000
 48
21.0%
35,827,309
 2,064,000,000
 150,000,000
 65,222,175
شاسی کامیون نفتکش  (MAZ-(BENZ)631219 (6*4
 3,891,000,000
 1,167,000,000
 48
21.0%
36,136,966
 2,082,000,000
 150,000,000
 65,785,893
شاسی کمپرسی  (MAZ-(BENZ)650118 (6*4
 3,815,000,000
 1,144,000,000
 48
21.0%
35,424,755
 2,041,000,000
 150,000,000
 64,489,342
توضیحات:
مبالغ اقساط مذکوربدون احتساب هزینه بیمه شخص ثالث و بدنه می باشد.
هزینه های مربوط به بیمه، مالیات ارزش افزوده  و غیره همزمان با تشکیل پرونده متقاضی در واسپاری ملت اخذ خواهد شد.
زمان تحویل خودرو  بیست ( 20 ) روز  پس از  تکمیل مدارک و پیش پرداخت و بر اساس زمان بندی شرکت سازنده می باشد.
نوع عقد قرارداد با متقاضیان فروش اجاره بشرط تملیک می باشد ، بدیهی است در پایان مدت قرارداد و در صورت پرداخت کامل اقساط و تسویه حساب  نهایی از سوی متقاضی ، با هزینه مستاجر نسبت به انتقال مالکیت بنام وی اقدام خواهد شد .
مدل ، تیپ ، تناژ  و سال ساخت خودروها توسط شرکت سازنده و هنگام ثبت نام متقاضی درشرکت آذهایتکس تعیین که در معرفی نامه مربوطه  قید خواهد شد لذا مسئولیت مغایریت های احتمالی برعهده متقاضی و شرکت سازنده خواهد بود.
مبالغ اقساط جداول فوق بر مبنای بهای اعلامی شرکت خودرو ساز تهیه گردیده است ، بدیهی است در صورت تغییر بهای خودرو از سوی آذهایتکس جداول فوق نیز تغییر خواهند نمود، درصورت تکمیل ظرفیت این شرکت حق متوقف نمودن ثبت نام متقاضیان را بدون اطلاع رسانی قبلی  برای خود محفوظ می دارد ، لذا خواهشمند است به منظور جلو گیری از به وجود آمدن هرگونه مغایریت قبل از واریز وجه  پیش پرداخت،  مراتب از طریق شماره تماس 87241008-021  با آقای صبوری هماهنگ گردد .
واریز وجه و ارائه مدارک، به هیچ عنوان به منزله تصویب پرداخت تسهیلات  نمی باشد و اعطای تسهیلات و واگذاری خودرو  منوط به تصویب پرونده متقاضی در کمیته اعتباری شرکت واسپاری ملت خواهد بود
♦ جهت کسب اطلاعات بیشتر و اقدام به خرید با نمایندگی های شرکت و یا دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.

سه شنبه 19 مرداد 1395
تعداد بازدید:13323