طرحهای اعتباری
اعطای تسهیلات خودروهای سنگین و نیمه سنگین سایپا دیزل
توضیحات: جدول اعطای تسهیلات خودروهای سنگین از طریق شرکت واسپاری ملت در سال 1395 جدول فروش لیزینگی محصولات شرکت سایپا دیزل از محل قرارداد 95/065 (تا 40% تسهیلات بدون ضامن) اعطای تسهیلات از 30 تا 60 درصد ارزش خودرو
متن: 

جدول اعطای تسهیلات خودروهای سنگین از طریق شرکت واسپاری ملت در سال 1395
جدول فروش لیزینگی محصولات شرکت سایپا دیزل از محل  قرارداد 95/065 (تا 40% تسهیلات بدون ضامن)
اعطای تسهیلات از 30 تا 60 درصد ارزش خودرو
میزان تسهیلات 30% ارزش خودرو  ( بدون ضامن)
نوع خودرو
بهای خودرو 
 تسهیلات
 مدت
 نرخ سود
 مبلغ قسط بدون بیمه
 چک تضمین 1
 چک تضمین 2
کشنده  (T375ZF (6*4البرز
2,120,000,000
636,000,000
24
21.0%
32,681,274
942,000,000
50,000,000
کشنده (T375ZF( 4*2البرز
2,050,000,000
615,000,000
24
21.0%
31,602,175
911,000,000
50,000,000
کشنده (KT420( 4*2کاوه
2,450,000,000
735,000,000
24
21.0%
37,768,453
1,088,000,000
50,000,000
کشنده (KT420( 6*4کاوه
2,550,000,000
765,000,000
24
21.0%
39,310,023
1,133,000,000
50,000,000
کشنده (VOLVO FH  460 ( 6*4
4,750,000,000
1,425,000,000
24
21.0%
73,224,553
2,109,000,000
50,000,000
کشنده VOLVO FH500(4*2 ) ISHIFT
4,730,000,000
1,419,000,000
24
21.0%
72,916,239
2,100,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   ( 6تن بدون خواب)
867,000,000
260,000,000
24
21.0%
13,360,269
385,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   ( 6تن خوابدار)
883,000,000
264,000,000
24
21.0%
13,565,812
391,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   (8.5 تن )
903,000,000
270,000,000
24
21.0%
13,874,126
400,000,000
50,000,000
کامیونتFOTON   (8.5 تن )
878,000,000
263,000,000
24
21.0%
13,514,426
390,000,000
50,000,000
کشنده  (T375ZF (6*4البرز
2,120,000,000
636,000,000
36
21.0%
23,961,343
1,036,000,000
50,000,000
کشنده  (T375ZF( 4*2البرز
2,050,000,000
615,000,000
36
21.0%
23,170,166
1,001,000,000
50,000,000
کشنده (KT420( 4*2کاوه
2,450,000,000
735,000,000
36
21.0%
27,691,174
1,197,000,000
50,000,000
کشنده (KT420( 6*4کاوه
2,550,000,000
765,000,000
36
21.0%
28,821,427
1,246,000,000
50,000,000
کشنده (VOLVO FH  460 ( 6*4
4,750,000,000
1,425,000,000
36
21.0%
53,686,971
2,320,000,000
50,000,000
کشنده VOLVO FH500(4*2 ) ISHIFT
4,730,000,000
1,419,000,000
36
21.0%
53,460,921
2,310,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   ( 6تن بدون خواب)
867,000,000
260,000,000
36
21.0%
9,795,518
424,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   ( 6تن خوابدار)
883,000,000
264,000,000
36
21.0%
9,946,218
430,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   (8.5 تن )
903,000,000
270,000,000
36
21.0%
10,172,268
440,000,000
50,000,000
کامیونتFOTON   (8.5 تن )
878,000,000
263,000,000
36
21.0%
9,908,543
429,000,000
50,000,000
کشنده  (T375ZF (6*4البرز
2,120,000,000
636,000,000
48
21.0%
19,694,182
1,135,000,000
50,000,000
کشنده  (T375ZF( 4*2البرز
2,050,000,000
615,000,000
48
21.0%
19,043,902
1,097,000,000
50,000,000
کشنده (KT420( 4*2کاوه
2,450,000,000
735,000,000
48
21.0%
22,759,786
1,311,000,000
50,000,000
کشنده (KT420( 6*4کاوه
2,550,000,000
765,000,000
48
21.0%
23,688,757
1,365,000,000
50,000,000
کشنده (VOLVO FH  460 ( 6*4
4,750,000,000
1,425,000,000
48
21.0%
44,126,115
2,542,000,000
50,000,000
کشنده VOLVO FH500(4*2 ) ISHIFT
4,730,000,000
1,419,000,000
48
21.0%
43,940,321
2,531,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   ( 6تن بدون خواب)
867,000,000
260,000,000
48
21.0%
8,051,081
464,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   ( 6تن خوابدار)
883,000,000
264,000,000
48
21.0%
8,174,943
471,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   (8.5 تن )
903,000,000
270,000,000
48
21.0%
8,360,738
482,000,000
50,000,000
کامیونتFOTON   (8.5 تن )
878,000,000
263,000,000
48
21.0%
8,143,978
470,000,000
50,000,000
میزان تسهیلات 40% ارزش خودرو  ( بدون ضامن)
نوع خودرو
بهای خودرو 
 تسهیلات
 مدت
 نرخ سود
 مبلغ قسط بدون بیمه
 چک تضمین 1
 چک تضمین 2
کشنده  (T375ZF (6*4البرز
2,120,000,000
848,000,000
24
21.0%
43,575,032
1,255,000,000
50,000,000
کشنده  (T375ZF( 4*2البرز
2,050,000,000
820,000,000
24
21.0%
42,136,234
1,214,000,000
50,000,000
کشنده (KT420( 4*2کاوه
2,450,000,000
980,000,000
24
21.0%
50,357,938
1,451,000,000
50,000,000
کشنده (KT420( 6*4کاوه
2,550,000,000
1,020,000,000
24
21.0%
52,413,364
1,510,000,000
50,000,000
کشنده (VOLVO FH  460 ( 6*4
4,750,000,000
1,900,000,000
24
21.0%
97,632,737
2,812,000,000
50,000,000
کشنده VOLVO FH500(4*2 ) ISHIFT
4,730,000,000
1,892,000,000
24
21.0%
97,221,652
2,800,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   ( 6تن بدون خواب)
867,000,000
346,000,000
24
21.0%
17,779,435
513,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   ( 6تن خوابدار)
883,000,000
353,000,000
24
21.0%
18,139,135
523,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   (8.5 تن )
903,000,000
361,000,000
24
21.0%
18,550,220
535,000,000
50,000,000
کامیونتFOTON   (8.5 تن )
878,000,000
351,000,000
24
21.0%
18,036,363
520,000,000
50,000,000
کشنده  (T375ZF (6*4البرز
2,120,000,000
848,000,000
36
21.0%
31,948,457
1,381,000,000
50,000,000
کشنده  (T375ZF( 4*2البرز
2,050,000,000
820,000,000
36
21.0%
30,893,555
1,335,000,000
50,000,000
کشنده (KT420( 4*2کاوه
2,450,000,000
980,000,000
36
21.0%
36,921,566
1,596,000,000
50,000,000
کشنده (KT420( 6*4کاوه
2,550,000,000
1,020,000,000
36
21.0%
38,428,569
1,661,000,000
50,000,000
کشنده (VOLVO FH  460 ( 6*4
4,750,000,000
1,900,000,000
36
21.0%
71,582,628
3,093,000,000
50,000,000
کشنده VOLVO FH500(4*2 ) ISHIFT
4,730,000,000
1,892,000,000
36
21.0%
71,281,227
3,080,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   ( 6تن بدون خواب)
867,000,000
346,000,000
36
21.0%
13,035,573
564,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   ( 6تن خوابدار)
883,000,000
353,000,000
36
21.0%
13,299,299
575,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   (8.5 تن )
903,000,000
361,000,000
36
21.0%
13,600,699
588,000,000
50,000,000
کامیونتFOTON   (8.5 تن )
878,000,000
351,000,000
36
21.0%
13,223,949
572,000,000
50,000,000
کشنده  (T375ZF (6*4البرز
2,120,000,000
848,000,000
48
21.0%
26,258,909
1,513,000,000
50,000,000
کشنده  (T375ZF( 4*2البرز
2,050,000,000
820,000,000
48
21.0%
25,391,870
1,463,000,000
50,000,000
کشنده (KT420( 4*2کاوه
2,450,000,000
980,000,000
48
21.0%
30,346,381
1,748,000,000
50,000,000
کشنده (KT420( 6*4کاوه
2,550,000,000
1,020,000,000
48
21.0%
31,585,009
1,820,000,000
50,000,000
کشنده (VOLVO FH  460 ( 6*4
4,750,000,000
1,900,000,000
48
21.0%
58,834,820
3,389,000,000
50,000,000
کشنده VOLVO FH500(4*2 ) ISHIFT
4,730,000,000
1,892,000,000
48
21.0%
58,587,095
3,375,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   ( 6تن بدون خواب)
867,000,000
346,000,000
48
21.0%
10,714,130
618,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   ( 6تن خوابدار)
883,000,000
353,000,000
48
21.0%
10,930,890
630,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   (8.5 تن )
903,000,000
361,000,000
48
21.0%
11,178,616
644,000,000
50,000,000
کامیونتFOTON   (8.5 تن )
878,000,000
351,000,000
48
21.0%
10,868,959
627,000,000
50,000,000
میزان تسهیلات 50% ارزش خودرو  ( با معرفی 1 ضامن معتبر)
نوع خودرو
بهای خودرو 
 تسهیلات
 مدت
 نرخ سود
 مبلغ قسط بدون بیمه
 چک تضمین 1
 چک تضمین 2
کشنده  (T375ZF (6*4البرز
2,120,000,000
1,060,000,000
24
21.0%
54,468,790
1,569,000,000
50,000,000
کشنده  (T375ZF( 4*2البرز
2,050,000,000
1,025,000,000
24
21.0%
52,670,292
1,517,000,000
50,000,000
کشنده (KT420( 4*2کاوه
2,450,000,000
1,225,000,000
24
21.0%
62,947,422
1,813,000,000
50,000,000
کشنده (KT420( 6*4کاوه
2,550,000,000
1,275,000,000
24
21.0%
65,516,705
1,887,000,000
50,000,000
کشنده (VOLVO FH  460 ( 6*4
4,750,000,000
2,375,000,000
24
21.0%
122,040,921
3,515,000,000
50,000,000
کشنده VOLVO FH500(4*2 ) ISHIFT
4,730,000,000
2,365,000,000
24
21.0%
121,527,065
3,500,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   ( 6تن بدون خواب)
867,000,000
433,000,000
24
21.0%
22,249,987
641,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   ( 6تن خوابدار)
883,000,000
441,000,000
24
21.0%
22,661,072
653,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   (8.5 تن )
903,000,000
451,000,000
24
21.0%
23,174,929
668,000,000
50,000,000
کامیونتFOTON   (8.5 تن )
878,000,000
439,000,000
24
21.0%
22,558,301
650,000,000
50,000,000
کشنده  (T375ZF (6*4البرز
2,120,000,000
1,060,000,000
36
21.0%
39,935,571
1,726,000,000
50,000,000
کشنده  (T375ZF( 4*2البرز
2,050,000,000
1,025,000,000
36
21.0%
38,616,944
1,669,000,000
50,000,000
کشنده (KT420( 4*2کاوه
2,450,000,000
1,225,000,000
36
21.0%
46,151,957
1,994,000,000
50,000,000
کشنده (KT420( 6*4کاوه
2,550,000,000
1,275,000,000
36
21.0%
48,035,711
2,076,000,000
50,000,000
کشنده (VOLVO FH  460 ( 6*4
4,750,000,000
2,375,000,000
36
21.0%
89,478,285
3,866,000,000
50,000,000
کشنده VOLVO FH500(4*2 ) ISHIFT
4,730,000,000
2,365,000,000
36
21.0%
89,101,534
3,850,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   ( 6تن بدون خواب)
867,000,000
433,000,000
36
21.0%
16,313,304
705,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   ( 6تن خوابدار)
883,000,000
441,000,000
36
21.0%
16,614,705
718,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   (8.5 تن )
903,000,000
451,000,000
36
21.0%
16,991,455
735,000,000
50,000,000
کامیونتFOTON   (8.5 تن )
878,000,000
439,000,000
36
21.0%
16,539,355
715,000,000
50,000,000
کشنده  (T375ZF (6*4البرز
2,120,000,000
1,060,000,000
48
21.0%
32,823,637
1,891,000,000
50,000,000
کشنده  (T375ZF( 4*2البرز
2,050,000,000
1,025,000,000
48
21.0%
31,739,837
1,829,000,000
50,000,000
کشنده (KT420( 4*2کاوه
2,450,000,000
1,225,000,000
48
21.0%
37,932,976
2,185,000,000
50,000,000
کشنده (KT420( 6*4کاوه
2,550,000,000
1,275,000,000
48
21.0%
39,481,261
2,275,000,000
50,000,000
کشنده (VOLVO FH  460 ( 6*4
4,750,000,000
2,375,000,000
48
21.0%
73,543,526
4,237,000,000
50,000,000
کشنده VOLVO FH500(4*2 ) ISHIFT
4,730,000,000
2,365,000,000
48
21.0%
73,233,869
4,219,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   ( 6تن بدون خواب)
867,000,000
433,000,000
48
21.0%
13,408,146
773,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   ( 6تن خوابدار)
883,000,000
441,000,000
48
21.0%
13,655,871
787,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   (8.5 تن )
903,000,000
451,000,000
48
21.0%
13,965,528
805,000,000
50,000,000
کامیونتFOTON   (8.5 تن )
878,000,000
439,000,000
48
21.0%
13,593,940
784,000,000
50,000,000
میزان تسهیلات 60% ارزش خودرو  ( با معرفی 2 ضامن معتبر)
نوع خودرو
بهای خودرو 
 تسهیلات
 مدت
 نرخ سود
 مبلغ قسط بدون بیمه
 چک تضمین 1
 چک تضمین 2
کشنده  (T375ZF (6*4البرز
2,120,000,000
1,272,000,000
24
21.0%
65,362,548
1,883,000,000
50,000,000
کشنده  (T375ZF( 4*2البرز
2,050,000,000
1,230,000,000
24
21.0%
63,204,351
1,821,000,000
50,000,000
کشنده (KT420( 4*2کاوه
2,450,000,000
1,470,000,000
24
21.0%
75,536,907
2,176,000,000
50,000,000
کشنده (KT420( 6*4کاوه
2,550,000,000
1,530,000,000
24
21.0%
78,620,046
2,265,000,000
50,000,000
کشنده (VOLVO FH  460 ( 6*4
4,750,000,000
2,850,000,000
24
21.0%
146,449,105
4,218,000,000
50,000,000
کشنده VOLVO FH500(4*2 ) ISHIFT
4,730,000,000
2,838,000,000
24
21.0%
145,832,477
4,200,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF  ( 6تن بدون خواب)
867,000,000
520,000,000
24
21.0%
26,720,538
770,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   ( 6تن خوابدار)
883,000,000
529,000,000
24
21.0%
27,183,009
783,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   (8.5 تن )
903,000,000
541,000,000
24
21.0%
27,799,637
801,000,000
50,000,000
کامیونتFOTON   (8.5 تن )
878,000,000
526,000,000
24
21.0%
27,028,852
779,000,000
50,000,000
کشنده  (T375ZF (6*4البرز
2,120,000,000
1,272,000,000
36
21.0%
47,922,686
2,071,000,000
50,000,000
کشنده  (T375ZF( 4*2البرز
2,050,000,000
1,230,000,000
36
21.0%
46,340,333
2,002,000,000
50,000,000
کشنده (KT420( 4*2کاوه
2,450,000,000
1,470,000,000
36
21.0%
55,382,349
2,393,000,000
50,000,000
کشنده (KT420( 6*4کاوه
2,550,000,000
1,530,000,000
36
21.0%
57,642,853
2,491,000,000
50,000,000
کشنده (VOLVO FH  460 ( 6*4
4,750,000,000
2,850,000,000
36
21.0%
107,373,942
4,639,000,000
50,000,000
کشنده VOLVO FH500(4*2 ) ISHIFT
4,730,000,000
2,838,000,000
36
21.0%
106,921,841
4,620,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   ( 6تن بدون خواب)
867,000,000
520,000,000
36
21.0%
19,591,035
847,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   ( 6تن خوابدار)
883,000,000
529,000,000
36
21.0%
19,930,111
861,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   (8.5 تن )
903,000,000
541,000,000
36
21.0%
20,382,211
881,000,000
50,000,000
کامیونتFOTON   (8.5 تن )
878,000,000
526,000,000
36
21.0%
19,817,085
857,000,000
50,000,000
کشنده  (T375ZF (6*4البرز
2,120,000,000
1,272,000,000
48
21.0%
39,388,364
2,269,000,000
50,000,000
کشنده  (T375ZF( 4*2البرز
2,050,000,000
1,230,000,000
48
21.0%
38,087,805
2,194,000,000
50,000,000
کشنده (KT420( 4*2کاوه
2,450,000,000
1,470,000,000
48
21.0%
45,519,572
2,622,000,000
50,000,000
کشنده (KT420( 6*4کاوه
2,550,000,000
1,530,000,000
48
21.0%
47,377,513
2,729,000,000
50,000,000
کشنده (VOLVO FH  460 ( 6*4
4,750,000,000
2,850,000,000
48
21.0%
88,252,231
5,084,000,000
50,000,000
کشنده VOLVO FH500(4*2 ) ISHIFT
4,730,000,000
2,838,000,000
48
21.0%
87,880,642
5,062,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   ( 6تن بدون خواب)
867,000,000
520,000,000
48
21.0%
16,102,161
928,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   ( 6تن خوابدار)
883,000,000
529,000,000
48
21.0%
16,380,853
944,000,000
50,000,000
کامیونتFOTONZF   (8.5 تن )
903,000,000
541,000,000
48
21.0%
16,752,441
965,000,000
50,000,000
کامیونتFOTON   (8.5 تن )
878,000,000
526,000,000
48
21.0%
16,287,956
939,000,000
50,000,000
توضیحات:
1. مبالغ اقساط مذکوربدون احتساب هزینه بیمه شخص ثالث و بدنه می باشد.
2. هزینه های مربوط به بیمه، مالیات ارزش افزوده و غیره همزمان با تشکیل پرونده متقاضی در واسپاری ملت اخذ خواهد شد.
3.زمان تحویل خودرو بیست ( 20 ) روز پس از تکمیل مدارک و پیش پرداخت و بر اساس زمانبندی شرکت سازنده می باشد.
4.نوع عقد قرارداد با متقاضیان فروش اجاره بشرط تملیک می باشد ، بدیهی است در پایان مدت قرارداد و در صورت پرداخت کامل اقساط و تسویه حساب نهایی از سوی متقاضی ، با هزینه مستاجر نسبت به انتقال مالکیت بنام وی اقدام خواهد شد .
5.پیش پرداخت متقاضی به خودرو ساز ( اختلاف بهای خودرو با مبلغ تسهیلات ) همزمان با ثبت نام و انتخاب نوع خودرو توسط مشتری به سایپا دیزل پرداخت می گردد .
6.مدل ، تیپ ، تناژ و سال ساخت خودروها توسط شرکت سازنده و هنگام ثبت نام متقاضی درشرکت سایپا دیزل تعیین که در معرفی نامه مربوطه قید خواهد شد لذا مسئولیت مغایریت های احتمالی برعهده متقاضی و شرکت سازنده خواهد بود.
7.مبالغ اقساط جداول فوق بر مبنای بهای اعلامی شرکت خودرو ساز تهیه گردیده است ، بدیهی است در صورت تغییر بهای خودرو از سوی سایپا دیزل جداول فوق نیز تغییر خواهند نمود.
8.درصورت تکمیل ظرفیت این شرکت حق متوقف نمودن ثبت نام متقاضیان را بدون اطلاع رسانی قبلی برای خود محفوظ می دارد، لذا خواهشمند است به منظور جلو گیری از به وجود آمدن هرگونه مغایریت قبل از واریز وجه پیش پرداخت، مراتب از طریق شماره تماس 87241008-021 با آقای صبوری هماهنگ گردد .
9.واریز وجه و ارائه مدارک، به هیچ عنوان به منزله تصویب پرداخت تسهیلات نمی باشد و اعطای تسهیلات و واگذاری خودرو منوط به تصویب پرونده متقاضی در کمیته اعتباری شرکت واسپاری ملت خواهد بود .

چهارشنبه 2 تير 1395
تعداد بازدید:9015