طرحهای اعتباری
شرایط جدید اعطای تسهیلات خرید به متقاضیان محصولات شرکت آریا دیزل
توضیحات: در ادامه
متن: 
میزان تسهیلاتبیش از 60% ارزش خودرو
نوع خودرو
بهای خودرو
تسهیلات
مدت
نرخ سود
مبلغ قسط بدون بیمه
چک تضمین 1
چک تضمین 2
پیش پرداخت متقاضی
به شرکت آریا دیزل
پیش پرداخت متقاضی
به واسپاری ملت
کشنده (4*2)c&c
2,980,000,000
2,000,000,000
24
21.0%
102,771,302
2,960,000,000
200,000,000
980,000,000
41,986,012
کشنده رنو (2*4) T480
4,680,000,000
3,000,000,000
24
21.0%
154,156,953
4,440,000,000
200,000,000
1,680,000,000
62,979,018
کمپرسی رنو (6*4)
4,750,000,000
3,000,000,000
24
21.0%
154,156,953
4,440,000,000
200,000,000
1,750,000,000
62,979,018
کشنده (4*2)c&c
2,980,000,000
2,000,000,000
36
21.0%
75,350,135
3,256,000,000
200,000,000
980,000,000
64,134,436
کشنده رنو (2*4) T480
4,680,000,000
3,000,000,000
36
21.0%
113,025,202
4,883,000,000
200,000,000
1,680,000,000
96,201,655
کمپرسی رنو (6*4)
4,750,000,000
3,000,000,000
36
21.0%
113,025,202
4,883,000,000
200,000,000
1,750,000,000
96,201,655
کشنده (4*2)c&c
2,980,000,000
2,000,000,000
48
21.0%
61,931,390
3,568,000,000
200,000,000
980,000,000
96,231,673
کشنده رنو (2*4) T480
4,680,000,000
3,000,000,000
48
21.0%
92,897,085
5,351,000,000
200,000,000
1,680,000,000
143,522,884
کمپرسی رنو (6*4)
4,750,000,000
3,000,000,000
48
21.0%
92,897,085
5,351,000,000
200,000,000
1,750,000,000
143,522,884
کشنده (4*2)c&c
2,980,000,000
2,000,000,000
60
21.0%
54,106,720
3,896,000,000
200,000,000
980,000,000
167,481,204
کشنده رنو (2*4) T480
4,680,000,000
3,000,000,000
60
21.0%
81,160,079
5,844,000,000
200,000,000
1,680,000,000
253,329,343
کمپرسی رنو (6*4)
4,750,000,000
3,000,000,000
60
21.0%
81,160,079
5,844,000,000
200,000,000
1,750,000,000
253,329,343
میزان تسهیلات60% ارزش خودرو
نوع خودرو
بهای خودرو
تسهیلات
مدت
نرخ سود
مبلغ قسط بدون بیمه
چک تضمین 1
چک تضمین 2
پیش پرداخت متقاضی
به شرکت آریا دیزل
پیش پرداخت متقاضی
به واسپاری ملت
کشنده (4*2)c&c
2,980,000,000
1,788,000,000
24
21.0%
91,877,544
2,647,000,000
200,000,000
1,192,000,000
37,535,495
کشنده رنو (2*4) T480
4,680,000,000
2,808,000,000
24
21.0%
144,290,908
4,156,000,000
200,000,000
1,872,000,000
58,948,361
کمپرسی رنو (6*4)
4,750,000,000
2,850,000,000
24
21.0%
146,449,105
4,218,000,000
200,000,000
1,900,000,000
59,830,067
کشنده (4*2)c&c
2,980,000,000
1,788,000,000
36
21.0%
67,363,020
2,911,000,000
200,000,000
1,192,000,000
57,336,186
کشنده رنو (2*4) T480
4,680,000,000
2,808,000,000
36
21.0%
105,791,589
4,571,000,000
200,000,000
1,872,000,000
90,044,749
کمپرسی رنو (6*4)
4,750,000,000
2,850,000,000
36
21.0%
107,373,942
4,639,000,000
200,000,000
1,900,000,000
91,391,572
کشنده (4*2)c&c
2,980,000,000
1,788,000,000
48
21.0%
55,366,663
3,190,000,000
200,000,000
1,192,000,000
86,271,951
کشنده رنو (2*4) T480
4,680,000,000
2,808,000,000
48
21.0%
86,951,671
5,009,000,000
200,000,000
1,872,000,000
135,365,605
کمپرسی رنو (6*4)
4,750,000,000
2,850,000,000
48
21.0%
88,252,231
5,084,000,000
200,000,000
1,900,000,000
137,389,440
کشنده (4*2)c&c
2,980,000,000
1,788,000,000
60
21.0%
48,371,407
3,483,000,000
200,000,000
1,192,000,000
150,442,227
کشنده رنو (2*4) T480
4,680,000,000
2,808,000,000
60
21.0%
75,965,834
5,470,000,000
200,000,000
1,872,000,000
236,324,599
کمپرسی رنو (6*4)
4,750,000,000
2,850,000,000
60
21.0%
77,102,075
5,552,000,000
200,000,000
1,900,000,000
239,859,877
میزان تسهیلات50% ارزش خودرو
نوع خودرو
بهای خودرو
تسهیلات
مدت
نرخ سود
مبلغ قسط بدون بیمه
چک تضمین 1
چک تضمین 2
پیش پرداخت متقاضی
به شرکت آریا دیزل
پیش پرداخت متقاضی
به واسپاری ملت
کشنده (4*2)c&c
2,980,000,000
1,490,000,000
24
21.0%
76,564,620
2,206,000,000
200,000,000
1,490,000,000
31,279,579
کشنده رنو (2*4) T480
4,680,000,000
2,340,000,000
24
21.0%
120,242,423
3,463,000,000
200,000,000
2,340,000,000
49,123,634
کمپرسی رنو (6*4)
4,750,000,000
2,375,000,000
24
21.0%
122,040,921
3,515,000,000
200,000,000
2,375,000,000
49,858,389
کشنده (4*2)c&c
2,980,000,000
1,490,000,000
36
21.0%
56,135,850
2,426,000,000
200,000,000
1,490,000,000
47,780,155
کشنده رنو (2*4) T480
4,680,000,000
2,340,000,000
36
21.0%
88,159,658
3,809,000,000
200,000,000
2,340,000,000
75,037,291
کمپرسی رنو (6*4)
4,750,000,000
2,375,000,000
36
21.0%
89,478,285
3,866,000,000
200,000,000
2,375,000,000
76,159,643
کشنده (4*2)c&c
2,980,000,000
1,490,000,000
48
21.0%
46,138,885
2,658,000,000
200,000,000
1,490,000,000
71,830,760
کشنده رنو (2*4) T480
4,680,000,000
2,340,000,000
48
21.0%
72,459,726
4,174,000,000
200,000,000
2,340,000,000
112,812,730
کمپرسی رنو (6*4)
4,750,000,000
2,375,000,000
48
21.0%
73,543,526
4,237,000,000
200,000,000
2,375,000,000
114,499,492
کشنده (4*2)c&c
2,980,000,000
1,490,000,000
60
21.0%
40,309,506
2,903,000,000
200,000,000
1,490,000,000
125,398,909
کشنده رنو (2*4) T480
4,680,000,000
2,340,000,000
60
21.0%
63,304,862
4,558,000,000
200,000,000
2,340,000,000
196,932,502
کمپرسی رنو (6*4)
4,750,000,000
2,375,000,000
60
21.0%
64,251,730
4,627,000,000
200,000,000
2,375,000,000
199,878,420
میزان تسهیلات40% ارزش خودرو
نوع خودرو
بهای خودرو
تسهیلات
مدت
نرخ سود
مبلغ قسط بدون بیمه
چک تضمین 1
چک تضمین 2
پیش پرداخت متقاضی
به شرکت آریا دیزل
پیش پرداخت متقاضی
به واسپاری ملت
کشنده (4*2)c&c
2,980,000,000
1,192,000,000
24
21.0%
61,251,696
1,765,000,000
200,000,000
1,788,000,000
25,023,663
کشنده رنو (2*4) T480
4,680,000,000
1,872,000,000
24
21.0%
96,193,939
2,771,000,000
200,000,000
2,808,000,000
39,298,907
کمپرسی رنو (6*4)
4,750,000,000
1,900,000,000
24
21.0%
97,632,737
2,812,000,000
200,000,000
2,850,000,000
39,886,712
کشنده (4*2)c&c
2,980,000,000
1,192,000,000
36
21.0%
44,908,680
1,941,000,000
200,000,000
1,788,000,000
38,224,124
کشنده رنو (2*4) T480
4,680,000,000
1,872,000,000
36
21.0%
70,527,726
3,047,000,000
200,000,000
2,808,000,000
60,029,832
کمپرسی رنو (6*4)
4,750,000,000
1,900,000,000
36
21.0%
71,582,628
3,093,000,000
200,000,000
2,850,000,000
60,927,715
کشنده (4*2)c&c
2,980,000,000
1,192,000,000
48
21.0%
36,911,108
2,127,000,000
200,000,000
1,788,000,000
57,485,442
کشنده رنو (2*4) T480
4,680,000,000
1,872,000,000
48
21.0%
57,967,781
3,339,000,000
200,000,000
2,808,000,000
90,279,345
کمپرسی رنو (6*4)
4,750,000,000
1,900,000,000
48
21.0%
58,834,820
3,389,000,000
200,000,000
2,850,000,000
91,629,652
کشنده (4*2)c&c
2,980,000,000
1,192,000,000
60
21.0%
32,247,605
2,322,000,000
200,000,000
1,788,000,000
100,307,914
کشنده رنو (2*4) T480
4,680,000,000
1,872,000,000
60
21.0%
50,643,890
3,647,000,000
200,000,000
2,808,000,000
157,530,453
کمپرسی رنو (6*4)
4,750,000,000
1,900,000,000
60
21.0%
51,401,384
3,701,000,000
200,000,000
2,850,000,000
159,886,690
میزان تسهیلات30% ارزش خودرو
نوع خودرو
بهای خودرو
تسهیلات
مدت
نرخ سود
مبلغ قسط بدون بیمه
چک تضمین 1
چک تضمین 2
پیش پرداخت متقاضی
به شرکت آریا دیزل
پیش پرداخت متقاضی
به واسپاری ملت
کشنده (4*2)c&c
2,980,000,000
894,000,000
24
21.0%
45,938,772
1,324,000,000
200,000,000
2,086,000,000
18,767,747
کشنده رنو (2*4) T480
4,680,000,000
1,404,000,000
24
21.0%
72,145,454
2,078,000,000
200,000,000
3,276,000,000
29,474,181
کمپرسی رنو (6*4)
4,750,000,000
1,425,000,000
24
21.0%
73,224,553
2,109,000,000
200,000,000
3,325,000,000
29,915,034
کشنده (4*2)c&c
2,980,000,000
894,000,000
36
21.0%
33,681,510
1,456,000,000
200,000,000
2,086,000,000
28,668,093
کشنده رنو (2*4) T480
4,680,000,000
1,404,000,000
36
21.0%
52,895,795
2,286,000,000
200,000,000
3,276,000,000
45,022,374
کمپرسی رنو (6*4)
4,750,000,000
1,425,000,000
36
21.0%
53,686,971
2,320,000,000
200,000,000
3,325,000,000
45,695,786
کشنده (4*2)c&c
2,980,000,000
894,000,000
48
21.0%
27,683,331
1,595,000,000
200,000,000
2,086,000,000
43,135,975
کشنده رنو (2*4) T480
4,680,000,000
1,404,000,000
48
21.0%
43,475,836
2,505,000,000
200,000,000
3,276,000,000
67,682,802
کمپرسی رنو (6*4)
4,750,000,000
1,425,000,000
48
21.0%
44,126,115
2,542,000,000
200,000,000
3,325,000,000
68,694,720
کشنده (4*2)c&c
2,980,000,000
894,000,000
60
21.0%
24,185,704
1,742,000,000
200,000,000
2,086,000,000
75,330,525
کشنده رنو (2*4) T480
4,680,000,000
1,404,000,000
60
21.0%
37,982,917
2,735,000,000
200,000,000
3,276,000,000
118,305,968
کمپرسی رنو (6*4)
4,750,000,000
1,425,000,000
60
21.0%
38,551,038
2,776,000,000
200,000,000
3,325,000,000
120,075,514
توضیحات:
  • مبالغ اقساط مذکور بدون احتساب هزینه بیمه شخص ثالث و بدنه می باشد.
  • هزینه های مربوط به بیمه، مالیات ارزش افزوده ، ارزیابی وثایق ملکی و غیره همزمان با تشکیل پرونده متقاضی در واسپاری ملت اخذ خواهد شد.
  • زمان تحویل خودرو بیست ( ۲۰ ) روز پس از تکمیل مدارک و پیش پرداخت و بر اساس زمان بندی شرکت سازنده می باشد.
  • نوع عقد قرارداد با متقاضیان فروش"اجاره بشرط تملیک" می باشد ، بدیهی است در پایان مدت قرارداد و در صورت پرداخت کامل اقساط و تسویه حساب نهایی از سوی متقاضی ، با هزینه مستاجر نسبت به انتقال مالکیت بنام وی اقدام خواهد شد .
  • مدل ، تیپ ، تناژ و سال ساخت خودروها توسط شرکت سازنده و هنگام ثبت نام متقاضی درشرکت آریا دیزل تعیین که در معرفی نامه مربوطه قید خواهد شد ، لذا مسئولیت مغایرت های احتمالی برعهده متقاضی و شرکت سازنده خواهد بود .
  • مبالغ اقساط (جداول فوق) بر مبنای بهای اعلامی شرکت خودرو ساز تهیه گردیده است ، بدیهی است در صورت تغییر بهای خودرو از سوی آریا دیزل جداول فوق نیز تغییر خواهند نمود.
  • درصورت تکمیل ظرفیت این شرکت حق متوقف نمودن ثبت نام متقاضیان را بدون اطلاع رسانی قبلی برای خود محفوظ می دارد ، لذا خواهشمند است به منظور جلو گیری از به وجود آمدن هرگونه مغایریت قبل از واریز وجه پیش پرداخت، مراتب از طریق شماره تماس ۸۷۲۴۱۰۰۸-۰۲۱با آقای صبوری هماهنگ گردد .
  • واریز وجه و ارائه مدارک، به هیچ عنوان به منزله تصویب پرداخت تسهیلات نمی باشد و اعطای تسهیلات و واگذاری خودرو منوط به تصویب پرونده متقاضی در کمیته اعتباری شرکت واسپاری ملت خواهد بود .

دوشنبه 27 شهريور 1396
تعداد بازدید:1763