طرحهای اعتباری
اعطای تسهیلات خرید به متقاضیان محصولات شرکت آریا اورست ماشین
توضیحات: .
متن: 
میزان تسهیلات 30% ارزش خودرو (  بدون ضامن )
نوع خودرو
تیپ
بهای خودرو
تسهیلات
مدت
نرخ سود
مبلغ قسط
بدون بیمه
چک
تضمین 1
چک
تضمین 2
پیش پرداخت متقاضی به
آریا اورست ماشین
پیش پرداخت متقاضی به واسپاری ملت بدون بیمه
کشنده تک محور دایون
CGC4181
3,360,000,000
1,008,000,000
24
21.0%
51,796,736
1,492,000,000
200,000,000
2,352,000,000
22,196,663
کمپرسی جفت محور
CGC3250
3,500,000,000
1,050,000,000
24
21.0%
53,954,934
1,554,000,000
200,000,000
2,450,000,000
23,116,185
باری جفت محور
CGC1250
2,960,000,000
888,000,000
24
21.0%
45,630,458
1,315,000,000
200,000,000
2,072,000,000
20,367,657
کشنده تک محور دایون
CGC4181
3,360,000,000
1,008,000,000
36
21.0%
37,976,468
1,641,000,000
200,000,000
2,352,000,000
40,903,286
کمپرسی جفت محور
CGC3250
3,500,000,000
1,050,000,000
36
21.0%
39,558,821
1,709,000,000
200,000,000
2,450,000,000
42,865,046
باری جفت محور
CGC1250
2,960,000,000
888,000,000
36
21.0%
33,455,460
1,446,000,000
200,000,000
2,072,000,000
35,606,623
کشنده تک محور دایون
CGC4181
3,360,000,000
1,008,000,000
48
21.0%
31,213,421
1,798,000,000
200,000,000
2,352,000,000
55,013,187
کمپرسی جفت محور
CGC3250
3,500,000,000
1,050,000,000
48
21.0%
32,513,980
1,873,000,000
200,000,000
2,450,000,000
57,280,575
باری جفت محور
CGC1250
2,960,000,000
888,000,000
48
21.0%
27,497,537
1,584,000,000
200,000,000
2,072,000,000
49,796,077
کشنده تک محور دایون
CGC4181
3,360,000,000
1,008,000,000
60
21.0%
27,269,787
1,964,000,000
200,000,000
2,352,000,000
71,393,501
کمپرسی جفت محور
CGC3250
3,500,000,000
1,050,000,000
60
21.0%
28,406,028
2,046,000,000
200,000,000
2,450,000,000
74,309,278
باری جفت محور
CGC1250
2,960,000,000
888,000,000
60
21.0%
24,023,384
1,730,000,000
200,000,000
2,072,000,000
63,029,363
میزان تسهیلات 40% ارزش خودرو (  بدون ضامن )
نوع خودرو
تیپ
بهای خودرو
تسهیلات
مدت
نرخ سود
مبلغ قسط بدون بیمه
چک تضمین 1
چک تضمین 2
پیش پرداخت متقاضی به آریا اورست ماشین
پیش پرداخت متقاضی به واسپاری ملت بدون بیمه
کشنده تک محور دایون
CGC4181
3,360,000,000
1,344,000,000
24
21.0%
69,062,315
1,989,000,000
200,000,000
2,016,000,000
29,684,113
کمپرسی جفت محور
CGC3250
3,500,000,000
1,400,000,000
24
21.0%
71,939,911
2,072,000,000
200,000,000
2,100,000,000
31,086,329
باری جفت محور
CGC1250
2,960,000,000
1,184,000,000
24
21.0%
60,840,611
1,753,000,000
200,000,000
1,776,000,000
26,046,787
کشنده تک محور دایون
CGC4181
3,360,000,000
1,344,000,000
36
21.0%
50,635,290
2,188,000,000
200,000,000
2,016,000,000
54,033,548
کمپرسی جفت محور
CGC3250
3,500,000,000
1,400,000,000
36
21.0%
52,745,094
2,279,000,000
200,000,000
2,100,000,000
56,266,607
باری جفت محور
CGC1250
2,960,000,000
1,184,000,000
36
21.0%
44,607,280
1,928,000,000
200,000,000
1,776,000,000
47,640,271
کشنده تک محور دایون
CGC4181
3,360,000,000
1,344,000,000
48
21.0%
41,617,894
2,398,000,000
200,000,000
2,016,000,000
73,066,828
کمپرسی جفت محور
CGC3250
3,500,000,000
1,400,000,000
48
21.0%
43,351,973
2,498,000,000
200,000,000
2,100,000,000
76,060,299
باری جفت محور
CGC1250
2,960,000,000
1,184,000,000
48
21.0%
36,663,383
2,112,000,000
200,000,000
1,776,000,000
64,492,307
کشنده تک محور دایون
CGC4181
3,360,000,000
1,344,000,000
60
21.0%
36,359,716
2,618,000,000
200,000,000
2,016,000,000
96,072,877
کمپرسی جفت محور
CGC3250
3,500,000,000
1,400,000,000
60
21.0%
37,874,704
2,727,000,000
200,000,000
2,100,000,000
100,860,938
باری جفت محور
CGC1250
2,960,000,000
1,184,000,000
60
21.0%
32,031,178
2,307,000,000
200,000,000
1,776,000,000
83,579,123
میزان تسهیلات 50% ارزش خودرو (  در قبال معرفی یکنفر ضامن معتبر )
نوع خودرو
تیپ
بهای خودرو
تسهیلات
مدت
نرخ سود
مبلغ قسط بدون بیمه
چک تضمین 1
چک تضمین 2
پیش پرداخت متقاضی به آریا اورست ماشین
پیش پرداخت متقاضی به واسپاری ملت بدون بیمه
کشنده تک محور دایون
CGC4181
3,360,000,000
1,680,000,000
24
21.0%
86,327,894
2,487,000,000
200,000,000
1,680,000,000
38,240,869
کمپرسی جفت محور
CGC3250
3,500,000,000
1,750,000,000
24
21.0%
89,924,889
2,590,000,000
200,000,000
1,750,000,000
40,058,069
باری جفت محور
CGC1250
2,960,000,000
1,480,000,000
24
21.0%
76,050,763
2,191,000,000
200,000,000
1,480,000,000
33,108,366
کشنده تک محور دایون
CGC4181
3,360,000,000
1,680,000,000
36
21.0%
63,294,113
2,735,000,000
200,000,000
1,680,000,000
67,403,668
کمپرسی جفت محور
CGC3250
3,500,000,000
1,750,000,000
36
21.0%
65,931,368
2,849,000,000
200,000,000
1,750,000,000
70,181,862
باری جفت محور
CGC1250
2,960,000,000
1,480,000,000
36
21.0%
55,759,100
2,409,000,000
200,000,000
1,480,000,000
59,453,116
کشنده تک محور دایون
CGC4181
3,360,000,000
1,680,000,000
48
21.0%
52,022,368
2,997,000,000
200,000,000
1,680,000,000
93,280,099
کمپرسی جفت محور
CGC3250
3,500,000,000
1,750,000,000
48
21.0%
54,189,966
3,122,000,000
200,000,000
1,750,000,000
97,875,438
باری جفت محور
CGC1250
2,960,000,000
1,480,000,000
48
21.0%
45,829,229
2,640,000,000
200,000,000
1,480,000,000
80,408,543
کشنده تک محور دایون
CGC4181
3,360,000,000
1,680,000,000
60
21.0%
45,449,644
3,273,000,000
200,000,000
1,680,000,000
119,335,308
کمپرسی جفت محور
CGC3250
3,500,000,000
1,750,000,000
60
21.0%
47,343,380
3,409,000,000
200,000,000
1,750,000,000
124,239,784
باری جفت محور
CGC1250
2,960,000,000
1,480,000,000
60
21.0%
40,038,973
2,883,000,000
200,000,000
1,480,000,000
107,785,391
میزان تسهیلات 60% ارزش خودرو (  در قبال معرفی دو نفر ضامن معتبر )
نوع خودرو
تیپ
بهای خودرو
تسهیلات
مدت
نرخ سود
مبلغ قسط بدون بیمه
چک تضمین 1
چک تضمین 2
پیش پرداخت متقاضی به آریا اورست ماشین
پیش پرداخت متقاضی به واسپاری ملت بدون بیمه
کشنده تک محور دایون
CGC4181
3,360,000,000
2,016,000,000
24
21.0%
103,593,472
2,984,000,000
200,000,000
1,344,000,000
44,393,326
کمپرسی جفت محور
CGC3250
3,500,000,000
2,100,000,000
24
21.0%
107,909,867
3,108,000,000
200,000,000
1,400,000,000
46,232,371
باری جفت محور
CGC1250
2,960,000,000
1,776,000,000
24
21.0%
91,260,916
2,629,000,000
200,000,000
1,184,000,000
40,735,315
کشنده تک محور دایون
CGC4181
3,360,000,000
2,016,000,000
36
21.0%
75,952,936
3,282,000,000
200,000,000
1,344,000,000
81,806,573
کمپرسی جفت محور
CGC3250
3,500,000,000
2,100,000,000
36
21.0%
79,117,641
3,418,000,000
200,000,000
1,400,000,000
85,730,092
باری جفت محور
CGC1250
2,960,000,000
1,776,000,000
36
21.0%
66,910,920
2,891,000,000
200,000,000
1,184,000,000
71,213,245
کشنده تک محور دایون
CGC4181
3,360,000,000
2,016,000,000
48
21.0%
62,426,841
3,596,000,000
200,000,000
1,344,000,000
110,026,375
کمپرسی جفت محور
CGC3250
3,500,000,000
2,100,000,000
48
21.0%
65,027,959
3,746,000,000
200,000,000
1,400,000,000
114,561,150
باری جفت محور
CGC1250
2,960,000,000
1,776,000,000
48
21.0%
54,995,074
3,168,000,000
200,000,000
1,184,000,000
99,592,153
کشنده تک محور دایون
CGC4181
3,360,000,000
2,016,000,000
60
21.0%
54,539,573
3,927,000,000
200,000,000
1,344,000,000
142,787,002
کمپرسی جفت محور
CGC3250
3,500,000,000
2,100,000,000
60
21.0%
56,812,056
4,091,000,000
200,000,000
1,400,000,000
148,618,557
باری جفت محور
CGC1250
2,960,000,000
1,776,000,000
60
21.0%
48,046,767
3,460,000,000
200,000,000
1,184,000,000
126,058,726
میزان تسهیلات 70% ارزش خودرو (  در قبال وثیقه ملکی)
نوع خودرو
تیپ
بهای خودرو
تسهیلات
مدت
نرخ سود
مبلغ قسط بدون بیمه
چک تضمین 1
چک تضمین 2
پیش پرداخت متقاضی به آریا اورست ماشین
پیش پرداخت متقاضی به واسپاری ملت بدون بیمه
کشنده تک محور دایون
CGC4181
3,360,000,000
2,352,000,000
24
21.0%
120,859,051
3,481,000,000
200,000,000
1,008,000,000
51,743,889
کمپرسی جفت محور
CGC3250
3,500,000,000
2,450,000,000
24
21.0%
125,894,845
3,626,000,000
200,000,000
1,050,000,000
53,885,289
باری جفت محور
CGC1250
2,960,000,000
2,072,000,000
24
21.0%
106,471,069
3,067,000,000
200,000,000
888,000,000
45,619,470
کشنده تک محور دایون
CGC4181
3,360,000,000
2,352,000,000
36
21.0%
88,611,758
3,829,000,000
200,000,000
1,008,000,000
94,640,083
کمپرسی جفت محور
CGC3250
3,500,000,000
2,450,000,000
36
21.0%
92,303,915
3,988,000,000
200,000,000
1,050,000,000
98,561,111
باری جفت محور
CGC1250
2,960,000,000
2,072,000,000
36
21.0%
78,062,740
3,373,000,000
200,000,000
888,000,000
84,418,682
کشنده تک محور دایون
CGC4181
3,360,000,000
2,352,000,000
48
21.0%
72,831,315
4,196,000,000
200,000,000
1,008,000,000
128,125,233
کمپرسی جفت محور
CGC3250
3,500,000,000
2,450,000,000
48
21.0%
75,865,953
4,370,000,000
200,000,000
1,050,000,000
133,385,848
باری جفت محور
CGC1250
2,960,000,000
2,072,000,000
48
21.0%
64,160,920
3,696,000,000
200,000,000
888,000,000
113,050,367
کشنده تک محور دایون
CGC4181
3,360,000,000
2,352,000,000
60
21.0%
63,629,502
4,582,000,000
200,000,000
1,008,000,000
166,053,900
کمپرسی جفت محور
CGC3250
3,500,000,000
2,450,000,000
60
21.0%
66,280,732
4,773,000,000
200,000,000
1,050,000,000
172,813,595
باری جفت محور
CGC1250
2,960,000,000
2,072,000,000
60
21.0%
56,054,562
4,036,000,000
200,000,000
888,000,000
146,675,913
  • مبالغ اقساط مذکور بدون احتساب هزینه بیمه شخص ثالث و بدنه می باشد.
  • هزینه های مربوط به بیمه، مالیات ارزش افزوده ، ارزیابی وثایق ملکی و غیره همزمان با تشکیل پرونده متقاضی در واسپاری ملت اخذ خواهد شد.
  • زمان تحویل خودرو بیست ( ۲۰ ) روز پس از تکمیل مدارک و پیش پرداخت و بر اساس زمان بندی شرکت سازنده می باشد.
  • نوع عقد قرارداد با متقاضیان فروش"اجاره بشرط تملیک" می باشد ، بدیهی است در پایان مدت قرارداد و در صورت پرداخت کامل اقساط و تسویه حساب نهایی از سوی متقاضی ، با هزینه مستاجر نسبت به انتقال مالکیت بنام وی اقدام خواهد شد .
  • مدل ، تیپ ، تناژ و سال ساخت خودروها توسط شرکت سازنده و هنگام ثبت نام متقاضی در شرکت خودرو ساز تعیین که در معرفی نامه مربوطه قید خواهد شد ، لذا مسئولیت مغایرت های احتمالی برعهده متقاضی و شرکت سازنده خواهد بود .
  • مبالغ اقساط (جداول فوق) بر مبنای بهای اعلامی شرکت خودرو ساز تهیه گردیده است ، بدیهی است در صورت تغییر بهای خودرو از سوی خودرو ساز جداول فوق نیز تغییر خواهند نمود.
  • درصورت تکمیل ظرفیت این شرکت حق متوقف نمودن ثبت نام متقاضیان را بدون اطلاع رسانی قبلی برای خود محفوظ می دارد ، لذا خواهشمند است به منظور جلو گیری از به وجود آمدن هرگونه مغایریت قبل از واریز وجه پیش پرداخت، مراتب از طریق شماره تماس ۸۷۲۴۱۰۰۸-۰۲۱ با آقای صبوری هماهنگ گردد .
  • واریز وجه و ارائه مدارک، به هیچ عنوان به منزله تصویب پرداخت تسهیلات نمی باشد و اعطای تسهیلات و واگذاری خودرو منوط به تصویب پرونده متقاضی در کمیته اعتباری شرکت واسپاری ملت خواهد بود .

پنجشنبه 22 تير 1396
تعداد بازدید:5577