طرحهای اعتباری
اعطای تسهیلات خرید به متقاضیان محصولات شرکت سایپا دیزل
توضیحات: در ادامه
متن: 
میزان تسهیلات 70% ارزش خودرو  ( دو ضامن )
نوع خودرو
بهای خودرو 
 تسهیلات
 مدت
 نرخ سود
 مبلغ قسط
 بدون بیمه
 چک تضمین 1
 چک تضمین 2
پیش پرداخت متقاضی
 به واسپاری ملت
پیش پرداخت متقاضی
 به سایپا دیزل
FM460/4*2 ISHIFT
 3,850,000,000
 2,695,000,000
 24
21.0%
138,484,329
 3,989,000,000
200,000,000
 56,576,151
 1,155,000,000
KX 480/4*2   Automatic
 2,900,000,000
 2,030,000,000
 24
21.0%
104,312,871
 3,005,000,000
200,000,000
 42,615,802
 870,000,000
KT420 / 4*2
 2,495,000,000
 1,746,000,000
 24
21.0%
89,719,347
 2,584,000,000
200,000,000
 36,653,789
 749,000,000
FOTON AUMARK 6TON  ( DPFخوابدار یورو 4)
 1,046,000,000
 732,000,000
 24
21.0%
37,614,297
 1,084,000,000
 200,000,000
 15,366,880
 314,000,000
FOTON AUMARK 6TON ( DPFبدونخوابدار یورو 4)
 1,030,000,000
 721,000,000
 24
21.0%
37,049,054
 1,068,000,000
 200,000,000
 15,135,957
 309,000,000
FOTON AUMARK 8.5TON ( DPF یورو 4)
 1,069,000,000
 748,000,000
 24
21.0%
38,436,467
 1,107,000,000
 200,000,000
 15,702,769
 321,000,000
FM460/4*2 ISHIFT
 3,850,000,000
 2,695,000,000
 36
21.0%
101,534,306
 4,387,000,000
200,000,000
 123,106,144
 1,155,000,000
KX 480/4*2   Automatic
 2,900,000,000
 2,030,000,000
 36
21.0%
76,480,387
 3,304,000,000
200,000,000
 92,727,284
 870,000,000
KT420 / 4*2
 2,495,000,000
 1,746,000,000
 36
21.0%
65,780,668
 2,842,000,000
 200,000,000
 79,752,712
 749,000,000
FOTON AUMARK 6TON  ( DPFخوابدار یورو 4)
 1,046,000,000
 732,000,000
 36
21.0%
27,578,149
 1,192,000,000
 200,000,000
 33,435,522
 314,000,000
FOTON AUMARK 6TON ( DPFبدونخوابدار یورو 4)
 1,030,000,000
 721,000,000
 36
21.0%
27,163,724
 1,174,000,000
 200,000,000
 32,933,817
 309,000,000
FOTON AUMARK 8.5TON ( DPF یورو 4)
 1,069,000,000
 748,000,000
 36
21.0%
28,180,950
 1,218,000,000
 200,000,000
 34,166,487
 321,000,000
FM460/4*2 ISHIFT
 3,850,000,000
 2,695,000,000
 48
21.0%
83,452,548
 4,807,000,000
 200,000,000
 235,233,095
 1,155,000,000
KX 480/4*2   Automatic
 2,900,000,000
 2,030,000,000
 48
21.0%
62,860,361
 3,621,000,000
 200,000,000
 177,195,395
 870,000,000
KT420 / 4*2
 2,495,000,000
 1,746,000,000
 48
21.0%
54,066,103
 3,115,000,000
 200,000,000
 152,400,618
 749,000,000
FOTON AUMARK 6TON  ( DPFخوابدار یورو 4)
 1,046,000,000
 732,000,000
 48
21.0%
22,666,889
 1,306,000,000
 200,000,000
 63,892,286
 314,000,000
FOTON AUMARK 6TON ( DPFبدونخوابدار یورو 4)
 1,030,000,000
 721,000,000
 48
21.0%
22,326,266
 1,286,000,000
 200,000,000
 62,933,302
 309,000,000
FOTON AUMARK 8.5TON ( DPF یورو 4)
 1,069,000,000
 748,000,000
 48
21.0%
23,162,340
 1,335,000,000
 200,000,000
 65,289,223
 321,000,000
میزان تسهیلات 60% ارزش خودرو  (یک ضامن)  خودروهای که مبلغ تسهیلات ۶۰% آن بالای ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشند ارائه ۲ نفر ضامن اجباریست
نوع خودرو
بهای خودرو 
 تسهیلات
 مدت
 نرخ سود
 مبلغ قسط
بدون بیمه
 چک تضمین 1
 چک تضمین 2
 پیش پرداخت متقاضی
به واسپاری ملت
 پیش پرداخت متقاضی
 به سایپا دیزل
FH500/4*2 ISHIFT
 4,730,000,000
 2,838,000,000
 24
21.0%
145,832,477
 4,200,000,000
 200,000,000
 59,578,151
 1,892,000,000
FH 460/6*4
 4,750,000,000
 2,850,000,000
 24
21.0%
146,449,105
 4,218,000,000
 200,000,000
 59,830,067
 1,900,000,000
FM460/4*2 ISHIFT
 3,850,000,000
 2,310,000,000
 24
21.0%
118,700,854
 3,419,000,000
 200,000,000
 48,493,844
 1,540,000,000
KX 480/4*2   Automatic
 2,900,000,000
 1,740,000,000
 24
21.0%
89,411,033
 2,576,000,000
 200,000,000
 36,527,831
 1,160,000,000
KT420 / 4*2
 2,495,000,000
 1,497,000,000
 24
21.0%
76,924,319
 2,216,000,000
 200,000,000
 31,426,530
 998,000,000
FMX 460/6*4
 4,750,000,000
 2,850,000,000
 24
21.0%
146,449,105
 4,218,000,000
 200,000,000
 59,830,067
 1,900,000,000
FM 460/6*4
 4,690,000,000
 2,814,000,000
 24
21.0%
144,599,222
 4,165,000,000
 200,000,000
 59,074,319
 1,876,000,000
FOTON AUMARK 6TON  ( DPFخوابدار یورو 4)
 1,046,000,000
 627,000,000
 24
21.0%
32,218,803
 928,000,000
 200,000,000
 13,162,615
 419,000,000
FOTON AUMARK 6TON ( DPFبدونخوابدار یورو 4)
 1,030,000,000
 618,000,000
 24
21.0%
31,756,332
 915,000,000
 200,000,000
 12,973,678
 412,000,000
FOTON AUMARK 8.5TON ( DPF یورو 4)
 1,069,000,000
 641,000,000
 24
21.0%
32,938,202
 949,000,000
 200,000,000
 13,456,517
 428,000,000
FH500/4*2 ISHIFT
 4,730,000,000
 2,838,000,000
 36
21.0%
106,921,841
 4,620,000,000
 200,000,000
 129,918,330
 1,892,000,000
FH 460/6*4
 4,750,000,000
 2,850,000,000
 36
21.0%
107,373,942
 4,639,000,000
 200,000,000
 130,467,668
 1,900,000,000
FM460/4*2 ISHIFT
 3,850,000,000
 2,310,000,000
 36
21.0%
87,029,406
 3,760,000,000
 200,000,000
 105,747,575
 1,540,000,000
KX 480/4*2   Automatic
 2,900,000,000
 1,740,000,000
 36
21.0%
65,554,617
 2,832,000,000
 200,000,000
 79,653,984
 1,160,000,000
KT420 / 4*2
 2,495,000,000
 1,497,000,000
 36
21.0%
56,399,576
 2,437,000,000
 200,000,000
 68,528,854
 998,000,000
FMX 460/6*4
 4,750,000,000
 2,850,000,000
 36
21.0%
107,373,942
 4,639,000,000
 200,000,000
 130,467,661
 1,900,000,000
FM 460/6*4
 4,690,000,000
 2,814,000,000
 36
21.0%
106,017,639
 4,580,000,000
 200,000,000
 128,819,765
 1,876,000,000
FOTON AUMARK 6TON  ( DPFخوابدار یورو 4)
 1,046,000,000
 627,000,000
 36
21.0%
23,622,267
 1,021,000,000
 200,000,000
 28,703,897
 419,000,000
FOTON AUMARK 6TON ( DPFبدونخوابدار یورو 4)
 1,030,000,000
 618,000,000
 36
21.0%
23,283,192
 1,006,000,000
 200,000,000
 28,290,892
 412,000,000
FOTON AUMARK 8.5TON ( DPF یورو 4)
 1,069,000,000
 641,000,000
 36
21.0%
24,149,718
 1,044,000,000
 200,000,000
 29,344,116
 428,000,000
FH500/4*2 ISHIFT
 4,730,000,000
 2,838,000,000
 48
21.0%
87,880,642
 5,062,000,000
 200,000,000
 248,226,158
 1,892,000,000
FH 460/6*4
 4,750,000,000
 2,850,000,000
 48
21.0%
88,252,231
 5,084,000,000
 200,000,000
 249,275,739
 1,900,000,000
FM460/4*2 ISHIFT
 3,850,000,000
 2,310,000,000
 48
21.0%
71,530,755
 4,121,000,000
 200,000,000
 202,044,578
 1,540,000,000
KX 480/4*2   Automatic
 2,900,000,000
 1,740,000,000
 48
21.0%
53,880,309
 3,104,000,000
 200,000,000
 152,189,570
 1,160,000,000
KT420 / 4*2
 2,495,000,000
 1,497,000,000
 48
21.0%
46,355,645
 2,671,000,000
 200,000,000
 130,933,763
 998,000,000
FMX 460/6*4
 4,750,000,000
 2,850,000,000
 48
21.0%
88,252,231
 5,084,000,000
 200,000,000
 249,275,720
 1,900,000,000
FM 460/6*4
 4,690,000,000
 2,814,000,000
 48
21.0%
87,137,466
 5,020,000,000
 200,000,000
 246,127,062
 1,876,000,000
FOTON AUMARK 6TON  ( DPFخوابدار یورو 4)
 1,046,000,000
 627,000,000
 48
21.0%
19,415,491
 1,119,000,000
 200,000,000
 54,842,314
 419,000,000
FOTON AUMARK 6TON ( DPFبدونخوابدار یورو 4)
 1,030,000,000
 618,000,000
 48
21.0%
19,136,799
 1,103,000,000
 200,000,000
 54,053,502
 412,000,000
FOTON AUMARK 8.5TON ( DPF یورو 4)
 1,069,000,000
 641,000,000
 48
21.0%
19,849,010
 1,144,000,000
 200,000,000
 56,065,733
 428,000,000
میزان تسهیلات 50% ارزش خودرو  (بدون ضامن )
نوع خودرو
بهای خودرو 
 تسهیلات
 مدت
 نرخ سود
 مبلغ قسط
 بدون بیمه
 چک تضمین 1
 چک تضمین 2
 پیش پرداخت متقاضی
به واسپاری ملت
پیش پرداخت متقاضی
 به سایپا دیزل
FH500/4*2 ISHIFT
 4,730,000,000
 2,365,000,000
 24
21.0%
121,527,065
 3,500,000,000
 200,000,000
 49,648,459
 2,365,000,000
FH 460/6*4
 4,750,000,000
 2,375,000,000
 24
21.0%
122,040,921
 3,515,000,000
 200,000,000
 49,858,389
 2,375,000,000
FM460/4*2 ISHIFT
 3,850,000,000
 1,925,000,000
 24
21.0%
98,917,378
 2,849,000,000
 200,000,000
 40,411,537
 1,925,000,000
KX 480/4*2   Automatic
 2,900,000,000
 1,450,000,000
 24
21.0%
74,509,194
 2,146,000,000
 200,000,000
 30,439,859
 1,450,000,000
KT420 / 4*2
 2,495,000,000
 1,247,000,000
 24
21.0%
64,077,907
 1,846,000,000
 200,000,000
 26,178,279
 1,248,000,000
FMX 460/6*4
 4,750,000,000
 2,375,000,000
 24
21.0%
122,040,921
 3,515,000,000
 200,000,000
 49,858,389
 2,375,000,000
FM 460/6*4
 4,690,000,000
 2,345,000,000
 24
21.0%
120,499,351
 3,471,000,000
 200,000,000
 49,228,599
 2,345,000,000
FOTON AUMARK 6TON  ( DPFخوابدار یورو 4)
 1,046,000,000
 523,000,000
 24
21.0%
26,874,695
 774,000,000
 200,000,000
 10,979,342
 523,000,000
FOTON AUMARK 6TON ( DPFبدونخوابدار یورو 4)
 1,030,000,000
 515,000,000
 24
21.0%
26,463,610
 763,000,000
 200,000,000
 10,811,398
 515,000,000
FOTON AUMARK 8.5TON ( DPF یورو 4)
 1,069,000,000
 534,000,000
 24
21.0%
27,439,938
 791,000,000
 200,000,000
 11,210,265
 535,000,000
FH500/4*2 ISHIFT
 4,730,000,000
 2,365,000,000
 36
21.0%
89,101,534
 3,850,000,000
 200,000,000
 108,049,715
 2,365,000,000
FH 460/6*4
 4,750,000,000
 2,375,000,000
 36
21.0%
89,478,285
 3,866,000,000
 200,000,000
 108,504,456
 2,375,000,000
FM460/4*2 ISHIFT
 3,850,000,000
 1,925,000,000
 36
21.0%
72,524,505
 3,134,000,000
 200,000,000
 85,980,113
 1,925,000,000
KX 480/4*2   Automatic
 2,900,000,000
 1,450,000,000
 36
21.0%
54,628,848
 2,360,000,000
 200,000,000
 67,134,033
 1,450,000,000
KT420 / 4*2
 2,495,000,000
 1,247,000,000
 36
21.0%
46,980,809
 2,030,000,000
 200,000,000
 57,057,442
 1,248,000,000
FMX 460/6*4
 4,750,000,000
 2,375,000,000
 36
21.0%
89,478,285
 3,866,000,000
 200,000,000
 108,325,794
 2,375,000,000
FM 460/6*4
 4,690,000,000
 2,345,000,000
 36
21.0%
88,348,033
 3,817,000,000
 200,000,000
 107,469,634
 2,345,000,000
FOTON AUMARK 6TON  ( DPFخوابدار یورو 4)
 1,046,000,000
 523,000,000
 36
21.0%
19,704,060
 852,000,000
 200,000,000
 23,915,539
 523,000,000
FOTON AUMARK 6TON ( DPFبدونخوابدار یورو 4)
 1,030,000,000
 515,000,000
 36
21.0%
19,402,660
 839,000,000
 200,000,000
 24,160,326
 515,000,000
FOTON AUMARK 8.5TON ( DPF یورو 4)
 1,069,000,000
 534,000,000
 36
21.0%
20,118,486
 870,000,000
 200,000,000
 24,446,962
 535,000,000
FH500/4*2 ISHIFT
 4,730,000,000
 2,365,000,000
 48
21.0%
73,233,869
 4,219,000,000
 200,000,000
 206,158,995
 2,365,000,000
FH 460/6*4
 4,750,000,000
 2,375,000,000
 48
21.0%
73,543,526
 4,237,000,000
 200,000,000
 207,023,028
 2,375,000,000
FM460/4*2 ISHIFT
 3,850,000,000
 1,925,000,000
 48
21.0%
59,608,963
 3,434,000,000
 200,000,000
 168,052,622
 1,925,000,000
KX 480/4*2   Automatic
 2,900,000,000
 1,450,000,000
 48
21.0%
44,900,258
 2,587,000,000
 200,000,000
 128,042,745
 1,450,000,000
KT420 / 4*2
 2,495,000,000
 1,247,000,000
 48
21.0%
38,614,222
 2,225,000,000
 200,000,000
 109,020,609
 1,248,000,000
FMX 460/6*4
 4,750,000,000
 2,375,000,000
 48
21.0%
73,543,526
 4,237,000,000
 200,000,000
 206,813,582
 2,375,000,000
FM 460/6*4
 4,690,000,000
 2,345,000,000
 48
21.0%
72,614,555
 4,183,000,000
 200,000,000
 205,412,773
 2,345,000,000
FOTON AUMARK 6TON  ( DPFخوابدار یورو 4)
 1,046,000,000
 523,000,000
 48
21.0%
16,195,058
 933,000,000
 200,000,000
 45,703,532
 523,000,000
FOTON AUMARK 6TON ( DPFبدونخوابدار یورو 4)
 1,030,000,000
 515,000,000
 48
21.0%
15,947,333
 919,000,000
 200,000,000
 45,358,832
 515,000,000
FOTON AUMARK 8.5TON ( DPF یورو 4)
 1,069,000,000
 534,000,000
 48
21.0%
16,535,681
 953,000,000
 200,000,000
 46,711,299
 535,000,000
میزان تسهیلات 40% ارزش خودرو  (بدون ضامن )
نوع خودرو
بهای خودرو 
 تسهیلات
 مدت
 نرخ سود
 مبلغ قسط
 بدون بیمه
 چک تضمین 1
 چک تضمین 2
 پیش پرداخت متقاضی
 به واسپاری ملت
پیش پرداخت متقاضی
به سایپا دیزل
FH500/4*2 ISHIFT
 4,730,000,000
 1,892,000,000
 24
21.0%
97,221,652
 2,800,000,000
 200,000,000
 39,718,767
 2,838,000,000
FH 460/6*4
 4,750,000,000
 1,900,000,000
 24
21.0%
97,632,737
 2,812,000,000
 200,000,000
 39,886,712
 2,850,000,000
FM460/4*2 ISHIFT
 3,850,000,000
 1,540,000,000
 24
21.0%
79,133,902
 2,280,000,000
 200,000,000
 32,329,229
 2,310,000,000
KX 480/4*2   Automatic
 2,900,000,000
 1,160,000,000
 24
21.0%
59,607,355
 1,717,000,000
 200,000,000
 24,351,887
 1,740,000,000
KT420 / 4*2
 2,495,000,000
 998,000,000
 24
21.0%
51,282,880
 1,477,000,000
 200,000,000
 20,951,020
 1,497,000,000
FMX 460/6*4
 4,750,000,000
 1,900,000,000
 24
21.0%
97,632,737
 2,812,000,000
 200,000,000
 39,886,712
 2,850,000,000
FM 460/6*4
 4,690,000,000
 1,876,000,000
 24
21.0%
96,399,481
 2,777,000,000
 200,000,000
 39,382,879
 2,814,000,000
FOTON AUMARK 6TON  ( DPFخوابدار یورو 4)
 1,046,000,000
 418,000,000
 24
21.0%
21,479,202
 619,000,000
 200,000,000
 8,775,077
 628,000,000
FOTON AUMARK 6TON ( DPFبدونخوابدار یورو 4)
 1,030,000,000
 412,000,000
 24
21.0%
21,170,888
 610,000,000
 200,000,000
 8,649,119
 618,000,000
FOTON AUMARK 8.5TON ( DPF یورو 4)
 1,069,000,000
 427,000,000
 24
21.0%
21,941,673
 632,000,000
 200,000,000
 8,964,014
 642,000,000
FH500/4*2 ISHIFT
 4,730,000,000
 1,892,000,000
 36
21.0%
71,281,227
 3,080,000,000
 200,000,000
 88,518,894
 2,838,000,000
FH 460/6*4
 4,750,000,000
 1,900,000,000
 36
21.0%
71,582,628
 3,093,000,000
 200,000,000
 87,903,432
 2,850,000,000
FM460/4*2 ISHIFT
 3,850,000,000
 1,540,000,000
 36
21.0%
58,019,604
 2,507,000,000
 200,000,000
 70,233,484
 2,310,000,000
KX 480/4*2   Automatic
 2,900,000,000
 1,160,000,000
 36
21.0%
43,703,078
 1,888,000,000
 200,000,000
 53,701,786
 1,740,000,000
KT420 / 4*2
 2,495,000,000
 998,000,000
 36
21.0%
37,599,717
 1,625,000,000
 200,000,000
 45,666,590
 1,497,000,000
FMX 460/6*4
 4,750,000,000
 1,900,000,000
 36
21.0%
71,582,628
 3,093,000,000
 200,000,000
 86,540,917
 2,850,000,000
FM 460/6*4
 4,690,000,000
 1,876,000,000
 36
21.0%
70,678,426
 3,054,000,000
 200,000,000
 86,065,682
 2,814,000,000
FOTON AUMARK 6TON  ( DPFخوابدار یورو 4)
 1,046,000,000
 418,000,000
 36
21.0%
15,748,178
 681,000,000
 200,000,000
 19,115,112
 628,000,000
FOTON AUMARK 6TON ( DPFبدونخوابدار یورو 4)
 1,030,000,000
 412,000,000
 36
21.0%
15,522,128
 671,000,000
 200,000,000
 18,999,128
 618,000,000
FOTON AUMARK 8.5TON ( DPF یورو 4)
 1,069,000,000
 427,000,000
 36
21.0%
16,087,254
 695,000,000
 200,000,000
 19,549,907
 642,000,000
FH500/4*2 ISHIFT
 4,730,000,000
 1,892,000,000
 48
21.0%
58,587,095
 3,375,000,000
 200,000,000
 165,186,551
 2,838,000,000
FH 460/6*4
 4,750,000,000
 1,900,000,000
 48
21.0%
58,834,820
 3,389,000,000
 200,000,000
 165,881,474
 2,850,000,000
FM460/4*2 ISHIFT
 3,850,000,000
 1,540,000,000
 48
21.0%
47,687,170
 2,747,000,000
 200,000,000
 133,624,293
 2,310,000,000
KX 480/4*2   Automatic
 2,900,000,000
 1,160,000,000
 48
21.0%
35,920,206
 2,070,000,000
 200,000,000
 102,446,919
 1,740,000,000
KT420 / 4*2
 2,495,000,000
 998,000,000
 48
21.0%
30,903,764
 1,781,000,000
 200,000,000
 87,262,021
 1,497,000,000
FMX 460/6*4
 4,750,000,000
 1,900,000,000
 48
21.0%
58,834,820
 3,389,000,000
 200,000,000
 165,707,189
 2,850,000,000
FM 460/6*4
 4,690,000,000
 1,876,000,000
 48
21.0%
58,091,644
 3,347,000,000
 200,000,000
 164,079,429
 2,814,000,000
FOTON AUMARK 6TON  ( DPFخوابدار یورو 4)
 1,046,000,000
 418,000,000
 48
21.0%
12,943,660
 746,000,000
 200,000,000
 36,525,857
 628,000,000
FOTON AUMARK 6TON ( DPFبدونخوابدار یورو 4)
 1,030,000,000
 412,000,000
 48
21.0%
12,757,866
 735,000,000
 200,000,000
 36,608,122
 618,000,000
FOTON AUMARK 8.5TON ( DPF یورو 4)
 1,069,000,000
 427,000,000
 48
21.0%
13,222,352
 762,000,000
 200,000,000
 37,349,750
 642,000,000
میزان تسهیلات 30% ارزش خودرو  (بدون ضامن )
نوع خودرو
بهای خودرو 
 تسهیلات
 مدت
 نرخ سود
 مبلغ قسط
 بدون بیمه
 چک تضمین 1
 چک تضمین 2
 پیش پرداخت متقاضی
 به واسپاری ملت
 پیش پرداخت متقاضی
به سایپا دیزل
FH500/4*2 ISHIFT
 4,730,000,000
 1,419,000,000
 24
21.0%
72,916,239
 2,100,000,000
 200,000,000
 29,789,076
 3,311,000,000
FH 460/6*4
 4,750,000,000
 1,425,000,000
 24
21.0%
73,224,553
 2,109,000,000
 200,000,000
 29,915,034
 3,325,000,000
FM460/4*2 ISHIFT
 3,850,000,000
 1,155,000,000
 24
21.0%
59,350,427
 1,710,000,000
 200,000,000
 24,246,922
 2,695,000,000
KX 480/4*2   Automatic
 2,900,000,000
 870,000,000
 24
21.0%
44,705,516
 1,288,000,000
 200,000,000
 18,263,915
 2,030,000,000
KT420 / 4*2
 2,495,000,000
 748,000,000
 24
21.0%
38,436,467
 1,107,000,000
 200,000,000
 15,702,769
 1,747,000,000
FMX 460/6*4
 4,750,000,000
 1,425,000,000
 24
21.0%
73,224,553
 2,109,000,000
 200,000,000
 29,915,034
 3,325,000,000
FM 460/6*4
 4,690,000,000
 1,407,000,000
 24
21.0%
72,299,611
 2,083,000,000
 200,000,000
 29,537,160
 3,283,000,000
FOTON AUMARK 6TON  ( DPFخوابدار یورو 4)
 1,046,000,000
 313,000,000
 24
21.0%
16,083,709
 464,000,000
 200,000,000
 6,570,811
 733,000,000
FOTON AUMARK 6TON ( DPFبدونخوابدار یورو 4)
 1,030,000,000
 309,000,000
 24
21.0%
15,878,166
 458,000,000
 200,000,000
 6,486,839
 721,000,000
FOTON AUMARK 8.5TON ( DPF یورو 4)
 1,069,000,000
 320,000,000
 24
21.0%
16,443,408
 474,000,000
 200,000,000
 6,717,762
 749,000,000
FH500/4*2 ISHIFT
 4,730,000,000
 1,419,000,000
 36
21.0%
53,460,921
 2,310,000,000
 200,000,000
 64,757,320
 3,311,000,000
FH 460/6*4
 4,750,000,000
 1,425,000,000
 36
21.0%
53,686,971
 2,320,000,000
 200,000,000
 65,029,076
 3,325,000,000
FM460/4*2 ISHIFT
 3,850,000,000
 1,155,000,000
 36
21.0%
43,514,703
 1,880,000,000
 200,000,000
 54,127,066
 2,695,000,000
KX 480/4*2   Automatic
 2,900,000,000
 870,000,000
 36
21.0%
32,777,309
 1,416,000,000
 200,000,000
 40,277,714
 2,030,000,000
KT420 / 4*2
 2,495,000,000
 748,000,000
 36
21.0%
28,180,950
 1,218,000,000
 200,000,000
 34,212,986
 1,747,000,000
FMX 460/6*4
 4,750,000,000
 1,425,000,000
 36
21.0%
53,686,971
 2,320,000,000
 200,000,000
 64,923,901
 3,325,000,000
FM 460/6*4
 4,690,000,000
 1,407,000,000
 36
21.0%
53,008,820
 2,290,000,000
 200,000,000
 65,819,036
 3,283,000,000
FOTON AUMARK 6TON  ( DPFخوابدار یورو 4)
 1,046,000,000
 313,000,000
 36
21.0%
11,792,296
 510,000,000
 200,000,000
 14,313,043
 733,000,000
FOTON AUMARK 6TON ( DPFبدونخوابدار یورو 4)
 1,030,000,000
 309,000,000
 36
21.0%
11,641,596
 503,000,000
 200,000,000
 14,219,812
 721,000,000
FOTON AUMARK 8.5TON ( DPF یورو 4)
 1,069,000,000
 320,000,000
 36
21.0%
12,056,022
 521,000,000
 200,000,000
 14,645,410
 749,000,000
FH500/4*2 ISHIFT
 4,730,000,000
 1,419,000,000
 48
21.0%
43,940,321
 2,531,000,000
 200,000,000
 123,476,460
 3,311,000,000
FH 460/6*4
 4,750,000,000
 1,425,000,000
 48
21.0%
44,126,115
 2,542,000,000
 200,000,000
 123,993,064
 3,325,000,000
FM460/4*2 ISHIFT
 3,850,000,000
 1,155,000,000
 48
21.0%
35,765,378
 2,061,000,000
 200,000,000
 100,702,693
 2,695,000,000
KX 480/4*2   Automatic
 2,900,000,000
 870,000,000
 48
21.0%
26,940,155
 1,552,000,000
 200,000,000
 76,814,826
 2,030,000,000
KT420 / 4*2
 2,495,000,000
 748,000,000
 48
21.0%
23,162,340
 1,335,000,000
 200,000,000
 65,398,712
 1,747,000,000
FMX 460/6*4
 4,750,000,000
 1,425,000,000
 48
21.0%
44,126,115
 2,542,000,000
 200,000,000
 123,869,793
 3,325,000,000
FM 460/6*4
 4,690,000,000
 1,407,000,000
 48
21.0%
43,568,733
 2,510,000,000
 200,000,000
 122,872,741
 3,283,000,000
FOTON AUMARK 6TON  ( DPFخوابدار یورو 4)
 1,046,000,000
 313,000,000
 48
21.0%
9,692,263
 559,000,000
 200,000,000
 27,352,011
 733,000,000
FOTON AUMARK 6TON ( DPFبدونخوابدار یورو 4)
 1,030,000,000
 309,000,000
 48
21.0%
9,568,400
 552,000,000
 200,000,000
 27,054,336
 721,000,000
FOTON AUMARK 8.5TON ( DPF یورو 4)
 1,069,000,000
 320,000,000
 48
21.0%
9,909,022
 571,000,000
 200,000,000
 27,992,553
 749,000,000
توضیحات:
  • مبالغ اقساط مذکور بدون احتساب هزینه بیمه شخص ثالث و بدنه می باشد.
  • هزینه های مربوط به بیمه، مالیات ارزش افزوده ، ارزیابی وثایق ملکی و غیره همزمان با تشکیل پرونده متقاضی در واسپاری ملت اخذ خواهد شد.
  • زمان تحویل خودرو بیست ( ۲۰ ) روز پس از تکمیل مدارک و پیش پرداخت و بر اساس زمان بندی شرکت سازنده می باشد.
  • نوع عقد قرارداد با متقاضیان فروش"اجاره بشرط تملیک" می باشد ، بدیهی است در پایان مدت قرارداد و در صورت پرداخت کامل اقساط و تسویه حساب نهایی از سوی متقاضی ، با هزینه مستاجر نسبت به انتقال مالکیت بنام وی اقدام خواهد شد .
  • مدل ، تیپ ، تناژ و سال ساخت خودروها توسط شرکت سازنده و هنگام ثبت نام متقاضی درشرکت سایپا دیزل تعیین که در معرفی نامه مربوطه قید خواهد شد ، لذا مسئولیت مغایرت های احتمالی برعهده متقاضی و شرکت سازنده خواهد بود .
  • مبالغ اقساط (جداول فوق) بر مبنای بهای اعلامی شرکت خودرو ساز تهیه گردیده است ، بدیهی است در صورت تغییر بهای خودرو از سوی سایپا دیزل جداول فوق نیز تغییر خواهند نمود.
  • درصورت تکمیل ظرفیت این شرکت حق متوقف نمودن ثبت نام متقاضیان را بدون اطلاع رسانی قبلی برای خود محفوظ می دارد ، لذا خواهشمند است به منظور جلو گیری از به وجود آمدن هرگونه مغایریت قبل از واریز وجه پیش پرداخت، مراتب از طریق شماره تماس ۸۷۲۴۱۰۰۸-۰۲۱ با آقای صبوری هماهنگ گردد .
  • واریز وجه و ارائه مدارک، به هیچ عنوان به منزله تصویب پرداخت تسهیلات نمی باشد و اعطای تسهیلات و واگذاری خودرو منوط به تصویب پرونده متقاضی در کمیته اعتباری شرکت واسپاری ملت خواهد بود .

يکشنبه 4 تير 1396
تعداد بازدید:5588