اخبار امور سهام و مجامع
مزایده فروش سهام
توضیحات: در ادمه
متن: 
مزایده فروش سهام
شرکت واسپاری ملت (سهامی عام) در نظر دارد سهام خود نزد شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق (سهامی خاص) به میزان 162,240,000 سهم را یکجا و بصورت نقد با شرایط و مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
قیمت پایه مزایده
مبلغ سپرده شرکت در مزایده
میلیون ریال
نوع فعالیت شرکت
سرمایه ثبت شده
میلیون ریال
بر اساس گزارش ارزشگذاری سهام (مندرج در اسناد مزایده)
8,112
احداث و بهره برداری از واحدهای صنعتی تولید آهن و فولاد
3,556,500
موارد قابل توجه متقاضیان خرید سهام
 • متقاضیان بایستی پیشنهاد خود نسبت به کل سهام عرضه شده به همراه اصل سند واریزی سپرده شرکت در مزایده را حداکثرتا ساعت16روز یکشنبه مورخ 97/03/13به نشانی اعلام شده داده و رسید دریافت نمایند.
 • بدیهی است به پیشنهادهایی که در خارج از موعد اعلام شده واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • تاریخ گشایش پاکتها ساعت  11 روز شنبه مورخ 97/03/19 در آدرس قانونی شرکت واسپاری ملت (سهامی عام) می باشد.
 • ثمن معامله بر اساس شرایط مندرج در قرارداد فروش تسویه خواهد شد.
 • برنده مزایده متعهد به پرداخت کلیه دیون و بدهی های فعلی و آتی مورد معامله می باشد.
 • چنانچه برنده مزایده در مهلت سه روز از تاریخ اعلام برنده مزایده نسبت به عقد قرارداد و ترتیب پرداخت ثمن معامله و ارائه اسناد تضمین مطابق نظر فروشنده اقدام ننماید، سپرده واریزی شرکت در مزایده به نفع شرکت واسپاری ملت (سهامی عام) ضبط خواهد شد و شرکت واسپاری ملت (سهامی عام) مجاز است نسبت به عقد قرارداد با نفرات بعدی اقدام نماید.
 • هزینه درج آگهی به عهده خریدار است.
 • شرکت واسپاری ملت (سهامی عام) در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
 • مابقی شرایط فروش در اسناد مزایده ذکر گردیده و متقاضیان خرید با امضاء این اسناد و تحویل آنها همراه با ارائه پیشنهاد، قبولی شرایط را اعلام می نماید.
 • نحوه دریافت اسناد مزایده: مراجعه حضوری، دریافت اوراق مزایده و تکمیل فرم شرکت در مزایده و ارائه مدارک شناسایی لازم
 • نحوه واریز سپرده شرکت در مزایده: واریز به حساب جاری شماره4442640233 نزد بانک ملت بنام شرکت واسپاری ملت
 • نحوه ارسال پاکتها و نشانی محل تحویل: اصل فیش واریزی و پیشنهاد خرید درون پاکتهای مجزای لاک و مهر شده با درج موضوع (سپرده یا پیشنهاد) بر روی پاکت و تحویل به آدرس تهران، میدان آرژانتین، 19 بخارست، پلاک 22، طبقه چهارم، واحد امور سهام و مجامع، آقای صحرائیان. صندوق پستی: 1513843611 - شماره تماس: 87241089
هیئت مدیره شرکت واسپاری ملت (سهامی عام)

شنبه 5 خرداد 1397
تعداد بازدید:645