اخبار امور سهام و مجامع
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1396/12/29
توضیحات: در ادامه
متن: 
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1396/12/29
 مجمع عمومی عادی سالیانه جهت رسیدگی به صورتهای مالی و عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به29/12/1396با حضور 90/35 %درصد سهامداران حقیقی و حقوقی در ساعت 10 صبح شنبه مورخ22/2/1397در مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی تشکیل گردید.
جناب آقایان اکرم بعنوان رئیس، مقیمزاده و امامینائینی به عنوان ناظرین و دکتر میرفیض فلاح مدیریت عامل شرکت به عنوان دبیر هیئت رئیسه ، منصوب گردیدند.
مجمع عمومی پس از استماع گزارش هیئت مدیره و اظهار نظر بازرس قانونی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
1- صورتهای مالی به شرح پیشنهادی هیئت مدیره تصویب و مورد تایید واقع گردید.
2- برای هر سهم مبلغ 100 ریال سود تخصیص یافت.
3- موسسه حسابرسی بهمند بعنوان بازرس قانونی و روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت در سال مالی جاری انتخاب شدند.
همچنین این گزارش میافزایدEPSشرکت برای سال جاری مبلغ 202 ریال اعلام گردید.
شرکت واسپاری ملت در تاریخ11/03/1388به صورت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 350287 مورخ11/03/1388در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ18/09/1394به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ28/06/1394به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ06/10/1394براساس چهارصد و نود و ششمین مصوبه هیئت پذیرش با کد 6591 و با نماد ولملت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و در تاریخ12/03/1395عرضه عمومی آن در بازار دوم بورس انجام گردیده است. 

دوشنبه 24 ارديبهشت 1397
تعداد بازدید:768